MirAbdulWahedSadat

میر عبدالواحد سادات

من عزاداروازاعماق قلب سوگوارهستم

امروز شنبه خونین وروزی است که کابل جان ، این شهر شریف وبه عزا نشسته باردیگربخون رنگین وداعشیان یزیدی، کربلا رابرمردم درچند صد متری منار«علم وجهل » تحمیل نمودند ، تا بربریت ، جهالت ووحشت ظلمانی و دشمنی شانرا با حقوق شهروندی ، دیموکراسی و حیات مدنی ، نمایش بدهند . اظهرمن الشمس است که زمینه سازتحقق این جنایت هولناک ضد بشری دولت صعیف ، تاجران قوم و چند فتنه جو، مفتن میباشند.
براساس احساس وعاطفه افغانی ( بدون مکث برین نکته که دیدگاه من بر« جنبش روشنایی » بخاطرحضور تاجران ومافیایی قومی و چند فتنه جوکه با موج سواری دستاورد مدنی قوم پیشتاز وشریف هزاره را گروگان گرفته اند ، انتقادی بوده است ) درین روز ماتم ودرین غم بزرگ افغانستان ، میخواهم بگویم که ، من عزادارو از اعماق قلب سوگوار هستم وشرمسارم که درین روز مصیبت نمیتوانم به هموطن مستمند خود ، خون اعطا نمایم . خون هرهموطن عزیزوآه وضجه هرمادربالاتر از شرف مافیایی قومی ، دولتی وچند فتنه جومیباشد.
امروز چنان خونین ، ننگین وسیاه است که حتی طالبان از گرفتن امتیاز این جنایت ، « دوری » نمودند
عمق وپهنای حادثه خونین امروزبسیار پیچیده و مرموز است که باید بمثابه کسانیکه چهل سال است تاریخ کشور ما با خون رقم میخورد ، در عقب نام « داعش » دستان مخوف نگهداری افغانستان در بحران وسقوط آنرا تشخیص نماییم ، بالاتر از آی اس آی وپاسداران ایران وتا سعودی وسازماندهندگان آشوب از افغانستان وتا عراق ، سوریه وفلسطین باید سر نخ را جستجونمود . ماجراجوی ها واین کشتار ودهشت باعث میگردد تا افغانستان بشاهراه ترقی گذار نه نماید وگویا استعداد ساختن دولت ملی و استقرار حاکمیت قانون ، دیموکراسی و حقوق شهروندی را ندارد وحساب وکتاب خود را به شیوه دهه هفتاد وبا دریدن همدیگر « تصفیه » و « لاجرم » باید در قیمومیت ایران وپاکستان قرارداده شود و درکوهپایه های آن شرارت پیشه گان جهان و انواع مافیا ها مستقروبه مرکز دایمی سوق الجیش عساکراجنبی مبدل گردند
در مقابله با این پلانهای شیطانی وبخاطر کاهش کشتارو بربادی وختم تراژیدی خونبار وطن ، باید به تفکر فراقومی ، فرامذهبی ، فرا حزبی وتنظیمی ، با اندیشه کلان افغانستان شمول « مار های آستین » را مشخص و بدوراز تاجران قوم ودین ،راه وفاق ملی و استحکام وحدت ملی را پیشه نماییم و در غیرآن شکستاندن جدا ، جدا برای دشمن سهلتر میباشد . بقول پژواک فقید:
تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما
مشت اگر باشیم از آن دندانها خواهد شکست
روح شهدا شاد و شفای عاجل برای مجروحین . با حرمت