?????????????????????????????????????????????????????????

اعتیاد بلای جان افغانستان دوای دردهای امریکا

سود سرشار و تضمین شده ای که از توزیع و صادرات مواد مخدر به جیب ناتو و امریکایی ها سرازیر شده ، مصداقی بر این ادعا است که از هنگام ورود غرب به خاک افغانستان و اشغال قلب منطقه، کشت و توزیع مواد مخدر افزایش بی سابقه ای یافته است

به مناسبت هفته ی جهانی مبارزه با مواد مخدر، سخنرانی ها و قلم فرسایی های متعدد و البته کلیشه ای و تکراری از سوی مقامات و مسوولان و مطبوعات در کابل و سراسر افغانستان انجام می شود که نه تنها دردی از دردهای اعتیاد در کشورمان را درمان نمی کند بلکه بیش از پیش مردم ملکی را در نومیدی و قصور از گناه ناکرده غوطه ور می سازد.

با اینکه همه ی سیاه نمایی های غرب و دیگر قدرت های بزرگ بین المللی همراه با پمپاژهای تبلیغاتی مغرضانه در تسخیر افکار عمومی، افغانستان را مأمن و معدن مواد مخدر جهان اعم از کشت و تولید و توزیع و اعتیاد معرفی کرده و شناسانده است؛ بر کسی پوشیده نیست که افغانستان صرفا یک قربانی و آلت دست است.

زمین های مرغوب و حاصلخیز افغانستان و نیز زارعان بی مزد و منت افغانستانی که می توانستند با کشت انواع و اقسام گیاهان دارویی و مواد غذایی هم سلامت و هم آتیه ی خود را تامین نمایند در دام گسترانیده شده از سوی قدرت های منطقه و جهان برای صادرات مواد مخدر گرفتار شدند و به صدر جدول راه یافتند.

درحالی که بیشترین قربانیان و متضررشدگان از سوء مصرف مواد مخدر اعم از کوکنار و خشخاش و دیگر انواع مواد مخدر صنعتی و پردازش شده را مردم ملکی افغانستان و مالکان زمین های زیر کشت این گونه مواد تشکیل می دهند، بیشترین و بالاترین سودجویان و منتفع شدگان را ابر قدرت غرب و هم پیمانانش شامل می شوند.

سود سرشار و تضمین شده ای که از توزیع و صادرات مواد مخدر به جیب ناتو و امریکایی ها سرازیر شده و خواهد شد، مصداقی بر این مدعا است که از هنگام ورود غرب به خاک افغانستان و اشغال قلب منطقه، کشت و توزیع مواد مخدر افزایش بی سابقه ای یافته و در جای جای کشور توسعه یافته است.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز بر زمزمه هایی که مدتها قبل در رسانه ها و محافل خبری نهادهای مدنی با مسوولان ذی ربط به گوش می رسید صحه گذاشت و تقاضای جهانی را عامل روند رو به افزایش مواد مخدر در کشور دانست بدان معنا که افغانستان از خود اراده ای برای توقف یا تغییر این روند ندارد.

حتی مدیریت صادرات و توزیع کوکنار و خشخاش نیز بدست یانکی ها و ناتو است و صاحبان زمین و مردم ملکی اراده و اختیاری در این خصوص ندارند وگرنه با ساماندهی درست مواد مخدر جهت تولیدات دارویی و دیگر کارکردهای صنعتی، می شد اقتصاد راکد افغانستان را رونق بخشید. با این همه باید اذعان کرد مواد مخدر اسماٌ از آن ما ولی رسماٌ از آن غرب است و دوای دردهای امریکا می باشد

++++++++++++++++++++++++++++

به بهانه هفته مبارزه با مواد مخدر

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352094090.jpg

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352093435.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352093728.jpg

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352091971.jpg

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352092473.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352092649.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352092659.jpghttps://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352094898.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211352093278.jpgبه بهانه هفته مبارزه با مواد مخدر

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336382958.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336384593.jpg

https://i2.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336384168.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336381193.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336381070.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383269.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336381877.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383748.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383184.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336381789.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383233.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383408.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336384274.jpghttps://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383352.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336382700.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383975.jpg

https://i1.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336383940.jpg

https://i0.wp.com/files.afghanpaper.com/newsfiles/201607/201607211336381456.jpg