140727143944_khalilzad_640x360_bbc_nocredit

از خلیلزاد قهرمان نسازید

موضعگیری پسین مامور بلندپایه ی پیشین آمریکا آقای خلیلزاد، اذهان عده ای از هموطنان ما را مغشوش کرده است. اینکه باتوجه به سخن های سه شاهد آمریکایی باور کنیم، دولت آمریکابه تازگی متوجه سیاست ها و بازی های چند پهلوی پاکستان شده است و گویا تا حال دربی اطلاعی به سر می برده است جز ساده انگاری و ساده لوحی سیاسی چیز دیگری نیست.

خلیلزادیک مامور سرسپرده و متعهد برای تامین منافع سلطه گرایانه ی آمریکا است و جز تطبیق دساتیر مدیران خود کاری هم نمی تواند انجام دهد.

این همان خلیلزادی است که در گفتگوی اخیرش در کابل، در حضور جمع، آگاهانه یا نا آگاهانه از نقش ویرانگرش در به حاشیه کشاندن جبهه ی متحد و نیروهای مقاومت که به رهبری فرمانده مسعود می رزمیدند، پرده برداشت. قبل از اینکه از آن دشمن دیرین قهرمان بسازیم کمی حوصله مندی به خرج بدهیم تا در آینده از داوری عجولانه پشیمان نشویم.

بحران فراگیر در اتحادیه ی اروپا و ایجاد قطب های جدید در ساختار قدرت جهان و شکست های سیاسی، نظامی و اخلاقی آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان، سران ثروت و سرمایه را به بازبینی در عملکردهای شان واداشته است.

خلیلزاد در درون خودش خشمگین است که چرا دولت پاکستان تصمیم گرفته است. مرز دیورند را دیوار کند و قوم برادر را متفرق و از هم جدا سازد. اما دولت آمریکا نگران شکل گیری اتحادهای جدید منجمله شانگهای در منطقه و پیوستن ایران و پاکستان به این اتحاد در مسیر چند قطبی شدن جهان ما است، که مسلمابه نفع آمریکا نخواهد بود.

نزدیکی دوباره ی ترکیه به روسیه، که در عین حال بهترین سطح مناسبات را با پاکستان دارد، نیز نشان دادن چراغ سبز به سوریه و سفرریس جمهوری تاجیکستان به پاکستان، بهبود مناسبات سه جانبه میان چین، تاجیکستان و پاکستان، آمریکا را به آن واداشته است که برپاکستان دوست و متحدش در منطقه اعمال فشار کند و پاکستان را از پیوستن به اتحاد جدید، که چین و روسیه اهم قدرت آن اتحاداند و آمریکا را پریشان ساخته است نهی کند.

البته پاکستان هم قدرت کمی نیست که از یک چنین تهدیدهای میان تهی، که خود عمق آن را میداند و این بازی های موش و گربه را بلد است، بترسد.

به هرحال
باش تاصبح دولتش بدمد
این هنوزازنتایج سحراست
لطیف پدرام