castro

میراث انقلابی “کاسترو”

در این روزها که صحبت از فیش های حقوقی مقامات اسلام پناه در جمهوری اسلامی است و بار دیگر بحث پیرامون چپاول مهر پیشانی های دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز شتاب گرفته، نقل چند توصیه فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا را از کتاب “یکصد ساعت” منتشر می کنیم تا اگر هنوز مسلمان هائی در حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که ادعاهای انقلابی دارند آن را بخوانند تا بدانند انقلابی کیست و تفاوتش با آنها که شعار “انقلاب” میدهند اما کیش شخصیت را پر و بال میدهند کدام است؟ شاید آن که دم از مبارزه با امریکا می زند اما فساد و اختلاس و نکبت اختناقی را در جامعه موجب شده که نه تنها آرمان های انقلاب 57 بلکه اخلاق و سنن نیک ایرانی را نیز بر باد داده، با خواندن این توصیه ها، نگاهی به عبا و عمامه خود کند!

1-

اجازه ندادم هیچ خیابان، میدان، مدرسه و بیمارستانی به اسم من نامگذاری شود.

2-

در آمد سالیانه و اموالم هر ساله به صورت رسمی اعلام می شود.

3-

قسمتی از حقوقم را به دولت و مراکز خیریه می بخشم.

4-

در هیچ کتاب آموزشی نباید از من نوشته شود و یا تصویری از من چاپ شود.

5-

حکم اعدام بهترین رفیق دوران مبارزه را که وزیر هم بود اما در دادگاه به علت فساد مالی محکوم شده بود تائید کردم و برایش گریستم. زیرا، وقتی یک مبارز و یک انقلابی فساد کند باید فاتحه انقلاب و کشور را خواند