teaserbox_2451819972-600x350

انجنیر فضل احمد افغان ۱۴ جولای ۲۰۱۶م

کانفرانس ناتو در وارسا برای
تداوم جنگ در افغانستان بود نه ختم جنگ و صلح در افغانستان

هموطنان نهایت عزیز بحضور شما عرضمیدارم که ما نباید به گفتارهای سیاسیون امریکا بر ضد پاکستان که حامی تروریستها است فریب بخوریم و یا به تعهد ناتو به کمک پنج بلیون دالر سالانه به قوتهای نظامی وامنیتی افغانستان در پنجسال آینده.
موضوع از این قرار است که امریکا با تجاوز نظامی خود در ۷ آکتوبر ۲۰۰۱م و جمع نمودن گلیم طالبان از افغانستان و فرش نمودن قالینهای مور در وزیرستان شمالیی واقع ماورای خط سیاه دیورند برای شان با فهم اینکه روسیه قدرت دفاع را از کشورهای جدیدالتاسیس آسیائی مرکزی را ندارد لهذا نفت و گاز کشورهای آسیایی مرکزی را بلع شده فکر کرده بود و چنین تصور میکرد که به انزواء نگهداشتن افغانستان از روسیه، چین، هند و ایران در مدت کم میتواند به اهداف ستراتژیکی خود در منطقه و مخصوصآ آسیایی مرکزی برسد که خوشبخاتانه به این هدف خود نرسید یعنی روسیه بار دیگر بحیث یک ابرقدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی در جهان تبارز نمود و دولتمردان افغانستان نیز با درک واقعیتها از د سائیس پاکستان و حامیانش خواست خود را از انزواء کشیده روابط نظامی،سیاسی و اقتصادی خود را با هندوستان، چین، روسیه و کشورهای آسیایی مرکزی و ایران نزدیک سازد ، که در نتیجه نزدیک شدن روز افزون دولت افغانستان به کشورهای متذکره متحدین پاکستان مخصوصآ امریکا را که یک متحد مهم ستراتژیکی پاکستان در منطقه مخصوصآ ضدهند، چین، روسیه و ایران میباشد به تشویش انداخت اینست که برای فریب دولتمردان افغانستان و ملت افغان بسیار مهیلانه و فریبکارانه سروصدای ضدیت به پاکستان و حقانی را بلند نمودند.
هموطنان نهایت عزیز و دلسوز به وطن باید ما بدانیم بلندشد ن سرو صدای ضد دولت پاکستان و گروهءی حقانی با احتمال قوی آماده نمود ن ذهنیت ملت افغانستان و جهان برای یک تغیر سیاست فریبکارانه دیگری باشد به این معنی که:
با یک کودتای نظامی از قبل تهیه دیده شده دولت نواز شریف را سقوط و چون دوره جنران مشرف دولت نظامی قوی را برای رسیدن اهداف شان برای مدت چند سال در منطقه برقرار نمایند.
همچنان پسر حقانی را نیزچون ملا عمر و ملا منصور توسط خود طالبان و یا هر شکلی دیگری که باشد از بین برده و شخص دیگری را در عوضش تعیین و سرو صدای مؤفقیت دیگری را بلند و دولتمردان افغان نیز خوشحالی و پایکوبی خواهند کرد در حالیکه هر شخص دیگری که جاه گزین حقانی تعیین شود همان وظفیه را انجام خواهد داد که حقانی پیش میبرد و جنگ و کشتار ملت مظلوم وستمدیده افغان چون شانزده سال گذشته به نامهای دیگر دوام خواهد داشت.
در نتیجه میتوان به عرض هموطنانم برسانم که کمکهای وعده داده شده کانفرانس ناتو در وارسا برای تداوم جنگ ا ست نه ختم جنګ و صلح در افغانستان کمکها علرغم فساد اداری و غیره و غیره سالها الی رسیدن اهدافشان در منطقه دوام خواهد داشت و ملت مظلوم ، و بیدفاع افغانستان سالهای متمادی رنج و درد خواهند کشید مگر اینکه دولتمردان افغان و ملت افغان فریب تبلیغات ضد پاکستان و حقانی را که از سرنای منابع مختلب غربی بلند میشود نخورده بلکه روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را با دولتهای هند ، چین، روسیه و ایران بیشتر از پیشتر تقویه و در سازمان شانگهای حتمی عضویت دائیمی را حاصل و بحیث یک عضوه فعال کار کند.
خداوند نگهدار ملت افغان