در نشست وارسا اگر پاکستان حامی تروریزم اعلان نشود، حضور هیات افغانستان بی ثمر است

هیات کشور مان در نشست کشور های سران ناتو بائیست با دست های پُر درین 
همایش اشتراک می کردند، که نکردند.
 با پیشنهاد معرفی پاکستان و کشور های خلیج همچو سعودی به حیث حامیان و تولید کنندگان اصلی تروریزم؛ اسناد و مدارک معتبری که ریاست امنیت ملی افغانستان صد های آن را در اختیار دارد ارایه می شد. هیات افغانستان درین نشست باید آجندای نشست وارسا در مورد افغاستان را دگرگون می ساختند. و پیشنهاد عملی تطبیق وارد آوردن ضربات سنگین  برای نابودی هزاران لانه و مدرسه تروریستی در پاکستان را که توسط کشور های خلیج تمویل می شود، درین جلسه فریاد می زدند.کشور های حامی پاکستان را به معرفی می گرفتند. 
اما به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان کی ها شرکت کرده اند؟ همه مزدور و اجیر اند. بدین معنا که برنامه چونان است که، جنگ و خونریزی در کشورباید ادامه پیداکند.   به گزارش آرمان ملی، ناتو در نشست سران خود در وارسا در مورد چگونگی ادامه و گسترش کمک های نظامی کشور های عضو این پیمان به افغانستان الی سال 2020 تصمیم می گیرد ورهبران حکومت وحدت ملی نیز به منظور جلب این همکاری ها به پولند رفته اند.

این درحالی است که بارک اوبا ما رئیس جمهوری امریکا از حفظ8400 نیروهای آن کشور در افغانستان خبر داده و از دیگر اعضای ناتو نیز تقاضا کرد که در موردکمک های بیشتر به افغانستان متعهد شوند.

به باور بیشتر آگاهان اگرکمکهای لازم نظامی از سوی جامعه جهانی به افغانستان صورت نگیرد و ظرفیت جنگی نهادها و نیروهای امنیتی بالا نرود، ممکن استتروریستان بار دگر برخی از مناطق را در افغانستان زیر کنترول خود بیاورند و با استفاده از این فرصت و امکانات تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان شوند؛ زیراحامیان تروریستان از جمله نظامیان پاکستان که از هراس افگنی به منظور برآورده شدن اهداف درازمدت شان در منطقه و جهان استفاده می کنند، به این باور و امیداند که جامعه جهانی در برابر جنگ با تروریزم خسته شده و اگر هراس افگنان تقویت شوند و به قتل وکشتار و حملات نظامی وانتحاری ادامه بدهند، افغانستان کاملاًدر چنگال های آنها قرار خواهد گرفت و پس از آن پاکستان با قدرت های بزرگ وارد معامله می شود و در سطح جهانی امتیاز های بسیار کلان بدست خواهد آورد.

در حالی که اگراین برنامه نظامیان پاکستانی خدا ناخواسته عملی شود، تروریزم از کنترول کاملاً بیرون خواهد شد و آنگاه مهار تروریستان برای جامعه جهانی وقدرت های بزرگ کار دشوار خواهد بودو در آن صورت یعنی با لانه ساختن تروریستان در افغانستان هیچ نقطه یی از جهان آرام نخواهد بود و با راه اندازی حملاتاز سوی تروریستان در شهر های بزرگ امریکا واروپا ممکن به صد ها ویاهزار ها انسان جان های شان را از دست بدهند و ترسو وحشت، کابوس خطرناک برایهمه کشور ها و مردمان جهان خواهد بود.

سران ناتو در وارسا ضمن اینکه در مورد چگونگی کمکهای نظامی به افغانستان بحث می کنند وتصمیم می گیرند باید در مورد حمایت نظامیان پاکستانی ازتروریزم هم بحث کنندو به پاکستان فشار وارد نمایند که دست از حمایت هراس افگنان بین‌المللی بردارد.

حال تجربه نشان می دهد که در هر نقطه ی از جهان که حادثه تروریستی رخ می دهد سر نخ آن به پاکستان بر می گردد که باید جامعه جهانی و ناتو به اینمهم توجهکندو حکومت این کشور را به عنوان حکومت حامی تروریستان به جهان معرفی بدارد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

201605260811384370

حتا اشرف غنی طالبان را گروه هراس‌افگن خطاب نمی‌کند‘

شماری از مقام‌های پیشین غربی به این باروند، تا زمانی طالبان به عنوان یک گروه هراس‌افگن خوانده نشوند، برنده شدن در برابر این گروه در افغانستان ناممکن خواهد بود.

این مقام‌ها گفته‌اند که امریکا یک رهبر تازه در امر مبارزه با طالبان در افغانستان دارد.

آنان افزوده‌اند که طالبان هرگز آماده نیستند که دست از خشونت بردارند.

این مقام‌ها گفته‌اند که حتا اشرف غنی طالبان را گروه هراس‌‎‌افگن خطاب نمی‌کند.

به گفته‌‎ی آنان، طالبان از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند؛ از کشتن کودکان تا زنان؛ پس باید این گروه را یگ گروه هراس‌افگن گفت.