یک پیامبر جدید در قلمرو بریتانیا ظهور کرده. این پیامبر باید دقیقن بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مبعوث می شد. چرا که بعد از انفصال از اتحادیه، آزمون های تاریخی در پیش است. جهان اقتصاد به تقسیم بندی مجدد نیازمند است.

هوش انگلیسی، فقط همین را در پروندۀ جهانداری خویش، کم داشت.

یک پیامبر جنگ به نام دونالد ترمپ در امریکا هم در حال ظهور است. اوضاع به گونه یی است که پیامبر انگلیس، لزوماً نظر لطف و اغماض به پیامبر امریکا که کارتل های جهانگیر در امریکا او را همرایی می کنند؛ از خود ظاهر بسازد.

اروپای آسیمه، هنوز نقش گام های کدام پیامبر ناجی را بوسه نزده؛ اما ناگزیر باید اتفاقی  درآن جا پیش بیاید. بی پیامبر که نمی شود زین پس، توازن خود را نگهداشت.

جای یک پیامبر جدید در آسیا به خصوص در افغانستان خالی است. شاید درینجا اتفاقی نیفتد؛ زیرا پیامبر «آخرالزمان» درین جا ریشه دار تر از پیامبر های «تولید شده» است. بنا برین، خلیفه داعش، ملاهیبت الله و دیگر پس پاتالی های جنگ عملیاتی، باید بر کفش پیامبری که از انگلیس صدا بلند می کند؛ پیشاپیش بوسه بزنند.
درین سو، خیل پیامبران اپراتیفی، سه دشمن خونسرد دارند؛ هند، روسیه و ایران
جای پیامبر جدید مانند اعصار قدیمه، خاورمیانه نیست؛ آیه ها، ارشادات، براهین و فتاوی ایشان همچو خورشیدی بی تعصب، بر دنیا خواهد تابید و به ویژه، ( گه گاه) فیوضات رحمانی خود را شامل حال روسیه، هند، ایران، و چین خواهد ساخت.گ.ا.