نیوز انترنیشنل- چاپ پاکستان
برگردان: رزاق مأمون

محمود خان اچکزایی رهبر پشتونخوا ملی عوامی پارتی  به روز پنجشبنه در گفت و گو با شبکه «جئونیوز»تصریح کرد که یک روزنامه افغانستانی از وی به طور نادرست نقل قول کرده که گویا ایالت خیبر پشتونخوا « به افغانستان تعلق دارد.»
 
نشریه افغانستان تایمز به نقل از آقای اچکزای نوشته بود که « اگر افغان ها دردیگر نقاط پاکستان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، آن ها می توانند به خیبر پختونخوا بیایند و هیچ کسی از آن ها کارت شناسایی مهاجرت مطالبه نخواهد کرد؛ زیرا ایالت پختونخوا مال آن هاست.»
روزنامه افغانستان تایمز از زبان وی نوشته بود: کابل و اسلام آباد باید فعالیت خود را برای حل درگیری در گذرگاه تورخم تشدید کنند و آن ها می توانند موضوع را به چین و امریکا ارجاع دهند و آن ها ظرف دو هفته قضیه را فیصله خواهند داد.

مگر رهبر پشتونخوا ملی عوامی پارتی در گفت و گو با تلویزیون جئو نیوز اظهار داشت که رسانه افغانی از وی نقل قول غلط کرده است. اچکزای توضیح کرد که او  وی فقط گفته بود که ایالت پشتونخوا از نظر تاریخی بخشی از افغانستان بود. با این حال، محمود اچکزی مدعی شد آن چنان که روزنامه افغانی نقل قول کرده، وی هرگز نگفته است که ایالت ( پشتونخوا) متعلق به افغان هاست. او در واقع به پرسشی در باره بازگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان پاسخ داده بود.

اشاره: این خبرپراکنی ها صحبت سردار نعیم خان با مارشال ایوب را درذهن آدم متبادر می کند که بنا به اسنادی که سفارت امریکا منتشر کرده، مارشال ایوب نخست وزیر پاکستان پیوسته با نعیم خان پشتو گپ میزد اما نعیم که پشتو نمیدانست به انگلیسی صحبت را دوام میداد. حال آن که وی رفته بود که دعوای بلوچستان و پشتونستان را به حیث صاحب آن ایالات با کسی فیصله دهد که خود هم پشتون بود و هم صدراعظم پاکستان!
بعدن ایوب خان به ناظران امریکایی گفته بود: من خودم یک پشتون هستم و می فهمم با این ها به په ترتیب پیش آمد کنم! او با خشم از نعیم پرسیده بود: دعوا پشتونستان به کنار، شما را با بلوچستان چه کار؟
از دعوای خیالی که قریب هفت دهه می گذرد، هیچ یک از رهبران پشتون پاکستان از افغانستان حمایت نکرد. حتی یک ورق سند رسمی در سازمان ملل متحد وجود ندارد. حتی یک بار، انگلیس وامریکا ازین دعوای یک طرفه حمایت نکرده است.
آنانی که برطبل خالی میکوبند یک بار بیایند درین باره ابراز نظر کنند که «افغانستان» قبل از احمد شاه ابدالی، مال کی بود؟ تاریخ مکتوب به ما افاده می دهد که «افغانستان» حتی در دوره شاه زمان فروپاشید و افغانستان مصلحتی جدید طبق پروتوکول قدرت ها به اجارۀ عبدالرحمن خان داده شد.