201606261046452133

این نماینده خانم موتر وزارت مهاجرین را نمی دهد(عکس)

ین خانم حمیده احمدزی نام دارد. نماینده قوم شریف کوچی در مجلس نمایندگان افغانستان، مسوولان در وزارت مهاجرین از بانو احمدزی شاکی اند؛ جماهيرانوري وزیر پیشین مهاجرین و عودت کنندگان از بهر خوش خدمتی و بدست آوردن دل این بزرگوار، یک عراده لندكروزر زرهي کمک سفارت بريتانيا به وزارت امور مهاجرين را خلاف همه اصول و قوانين كشور برای ایشان بطور امانت تحفه کرده است و از چهار سال بدین سو با باپليت دولتي ملکیت وزارت در اختيار دارد و سوء استفاده می کند.

وزارت مهاجرین با توجه به رفع مسوولیت قانونی و نیازمندی جدی اش برای واسطه مذکور تاکنون چندین نامه رسمی عنوانی بانو احمدزی فرستاده است اما متاسفانه ایشان در کنار اینکه هیچ اعتنایی به درخواست های مکرر وزارت نکرده اند این واسطه را ملکیت شخصی خویش می داند.

امیدورام نهاد های مسوول در قسمت حل این مساله وزارت مهاجرین را کمک نموده و جلوی ارباب پروری و سوء استفاده نمایندگان مجلس را بگیرند.

این در حالی است که هفته قبل شیرعلی احمدزی از نمایندگان کوچی ها در مجلس نیز، از سوی همکاران اش متهم به سرقت موترهای زرهی گردیده است.

فهیم فطرت

Advertisements