719609

پیشنهاد برگزاری نظرخواهی عامه در مورد بیرون شدن فرانسه از اتحادیه اروپا

رهبر حزب “جبهه ملی” مارین لوپن خواهان برگزاری نظرخواهی عامه در مورد بیرون شدن فرانسه از اتحادیه اروپا مانند بریتانیا شد.

سیاستمدار فرانسوی در صفحه تویتر خود نوشته: “پیروزی آزادی! طوری که من سالهای زیادی میخواستم- ما باید همینطور یک نظرخواهی را در فرانسه و دیگر کشور های اتحادیه اروپا برگزار کنیم”.

Advertisements