jamshedpaimard

ارسالی: محترم جمشید پایمرد

نامه ی وارده

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش ——  باز جوید روزگار وصل خویش

وضع آبستن ستاره گان نور و روشنایی  است. نوید اوضاع نو ، جنبش و جهش بوجود آورده است.

پس از دو دهه  پراگنده گی و آواره گی، اینک کوشش های ما، و از جمله کوشش های «کمیسیون اروپایی تدارک و تدویر کنگره  فوق العاده حزب وطن »، برای تجمع مجدد و تأمین حضور فعال سیاسی در داخل کشور، به نتایج مثبت و امیدبخش نزدیک می شود. کوشش های مشترک ما کانونی شده اند؛ و در کانون کوشش های ما یافتن راه های نظری و عملی برای متحد ساختن پارچه های جدا افتادۀ حزب قرار دارد.

 کمیسیون اروپایی … به نوبه خویش کوشش های هدفمند جاری را یک چرخش بزرگ تاریخی دانسته وبرای همه ره روان صادق و برومند حزب  که آرزوی  وحدت واتحاد سراسری را داشتند و دارند ، تبریک وشاد باش گفته آرزو می برد تا پروسه مذاکرات  به نتایج ارزشمند و تاریخی بیانجامد .کمیسیون اروپایی با ابرازمسرت و امتنان از اعلامیه مورخ (19-06-2015) شخصیت برازنده سیاسی کشور محترم ستر جنرال محمد رفیع مبنی بر حمایت وسهمگیری فعال شان در پروسهء اجماع سراسری و تدویر کنگره فوق العاده حزب وطن ، معتقد است که ایشان با اعتبار بلند سیاسی که دارند میتوانند نقش تاثیر گذار و ارزشمند را در پروسه بجا آورند .

کمیسیون اروپایی بار دیگر یاد دهآنی مینماید که در طرح پیشنهادی «مراجعه واپسین» که قبلآ از طریق امکانات انتر نتی به پیشگاه همه همرزمان تقدیم گردیده است ، جهت رسیدن به وحدت همه جزایر حزبی و اعاده حضور از طریق اجماع  مشترک در « کنگره فوق العاده حزب وطن»  (آدرس اصلی مشترک و قابل قبول  برای همه اعضای متشکل وغیر متشکل) راه ها ومیکانیزم های  همه شمول  را با شفافیت ، عینیت و با حسن نیت صادقانه مطرح و پیشنهاد نموده است.  کمیسیون متوقع است تا برای سهولت  در کار و رسیدن به نتایج مطوب، طرح پیشنهادی متذکره بار دیگر مورد مداقۀ خرد ورزان  و نخبه گان موثر و مسئول قرار گیرد تا باشد که گره های  کار باز گردد و راه نو فرا راه حزب مکشوف شود. و همهء ما دست به دست هم بدهیم و با سربلندی و وقار و وطندوستی در کنگره حزب  جمع و حزب  نیرومند سیاسی خویش را ایجاد و حضور پر توان  و تا ثیر گذار آن را بر پروسه های جاری کشور تآمین نماییم.

 خواست اعضای حزب که بزرگترین سرمایه معنوی ومیراث داران قهرمانان گمنام و با نام مبارزان و آزادی خواهان میهن هستند اینست تا : کنگره فوق العاده حزب راه نو بگشاید؛ و با درس از تجارب گرانبهای گذشته به همه نا درستی ها و کاستی ها پشت نموده و با صداقت وسر افرازی مشعل تابان وطن پرستی و مردم دوستی را به نسل جوان و نیرومند کشور بسپارد.

میراث گذشته گرانبهاست، اما ما میخواهیم و می باییست یک حزب جدید با در نظر داشت خصوصیات وسجایای جامعه ما ، و مردم مسلمان افغانستان، تاسیس شود و فعالیت کند.

حزب جدید با در نظر داشت منافع ملی کشورحزب مستقل و با اراده افغانی باشد و با جهان و کشور های منطقه بربنیاد منافع ملی و با استقلالیت سیاسی و فکری رابطه  با اعتبار و باحیثیت  و با حرمت  داشته  باشد ، ودر پر تو سیاست پزیرفته شده مصالحه ملی نقش سیاسی خویش را برای داعیه صلح وختم جنگ بجا آورد .

حزب جدید باید رابطۀ خود را با مسألۀ قدرت و با قدرت سیاسی از نو تعریف کند .

حزب جدید باید مدافع قانون اساسی باشد وتاسیس و تحکیم بلاشرط قانونیت را مبنای فعالیت سیاسی خود قرار بدهد.  و برای برقراری نظام مردم سالار و مدرن ، تا مین دموکراسی وعدالت اجتماعی، اعادۀ حقوق اتباع خاصتآ  زنان و نو جوانان در افغانستان فعالیت کند. و برای ارتقای نقش جامعه مدنی و اتحاد تمامی نیروهای ملی ، مترقی و وطنپرست در جهت  ترقی وشگوفایی کشور مبارزه نماید

 حزب جدید برای حفظ وتحکیم وحدت ملی، اقتدارملی، حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی افغانستان همپیوند با جهان و انکشافات جهان کنونی مبارزه نماید. 

 به آرزوی عروج خورشید در خانه ما

به پیش به سوی حفظ وطن با هموطن

 جمشید پایمرد مسئول کمیسیون اروپایی

Advertisements