روزنامه پاکستانی: رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شده است
این ویدیو برای بیداری آن عده از هموطنان بیچاره،  ساده  و بیخبرما( حتا یک عده تحصیلکرده ها!)، سخت موثر است که  قبایلی های پشتون آن طرف مرز را افغانان می نامند.
 اگر در مورد قبایل آن طرف مرز واقعیت هایی باز گو می شد، یا شود، به شدت از اوشان به دفاع بر می خیزند.  و یا بدون استدلال برای همیشه دل های شان مملو و انباشته از کینه و کدورت شده و طرف دیگر را به قومگرایی متهم می سازند.
این ویدیو ها مدارک معتبری است برای بیداری و هوشیاری و باز شدن مغز ها و اندیشه های بیمارگونه ی آن هموطنان عزیز.

 
در ویدیوی زیر رستاخیز قبایل  پشتون پاکستان در همسویی و همپایی با نیروهای نظامی متجاوزپاکستان،  بر ضد مردم افغانستان را مشاهده میفرمایید: