13347008_1057651737633303_8179330091036508219_n

وردکی ها دیگر حمایت ارگ را با خود ندارند؟

ترور شیرولی وردک، نماینده ی گمنام و منفعل پارلمان که صرفا بخاطر نسبت برادری با غلام فاروق وردک به مجلس نمایندگان راه یافته بود؛ شوک بزرگی بر پیکر رسانه ها، نهادهای مدنی، اپوزیسیون، وزیر معارف پیشین و ولایت وردک وارد کرد.

سابقه ی مخدوش و مملو از … غلام فاروق وردک در طی سال های احراز 12 پست در ریاست جمهوری و وزارت معارف و بدست گرفتن نبض حیاتی ارگ ریاست جمهوری در زمان حکومت حامد کرزی، وی را در اذهان عمومی در حاشیه ی امن از گزند طالبان و در حیاط خلوت تروریست ها قرار داده بود.

لذا هرگز گمان نمی رفت که اقارب و افراد نزدیک به فاروق وردک مورد خشم مخالفان مسلح و یا عدم حمایت دولتمردان و بی اعتنایی ارگ نشینان قرار بگیرند؛ با این حال شیرولی وردک یا تلنگری به فاروق وردک و زورمندان وردکی برای تقویت و توسعه ی همکاری با طالبان است یا نشانه ی آشکار تیرگی روابط درازمدت؟

حتی مناسبات مثبت و مطلوب کوچی ها با وردکی ها نیز کمترین حدس و گمان یا کوچکترین احتمالی برای تلفات مالی و جانی بزرگان و سران پشتون تبار وردک برنمی انگیخت اما گویا رویگردانی غلام فاروق و دار و دسته اش از ارگ، آنان را با آغوش باز به کام مرگ می کشاند.

اختیار تام و آزادی عمل و امنیت تضمین شده ی غلام فاروق وردک زیر ردای حمایت حامد کرزی در طول بیش از یک دهه از سال های حکومت پیشین به صراحت چنین می نماید که در پناه حکومت می شود با طالبان پیمان دوستی بست و از هرگونه گزند به دور ماند تا اینکه چوکی ها تصاحب شوند.

بر کسی پوشیده نیست که انفجار بمبی در صندوق برق جاسازی شده در مقابل خانه ی شیرولی وردک که به مرگ وی و تعدادی مردم ملکی و غیرنظامی منجر شد مستقیما متوجه غلام فاروق وردک بوده است وگرنه هیچ حرکت خاص یا مستقلی تاکنون از شیرولی مرحوم مشاهده نشده بود.

گرچه این نه نخستین بار و نه آخرین باری است که وکلای مجلس، والی ها، صاحب منصبان و فامیل شان مورد حمله ی طالبان واقع می شوند اما اینکه مخالفان مسلح به یار دیرین خود پشت کنند و برادر یکی از همپیمانان و حامیان علنی و آشکار خود را هدف قرار دهند جای بسی درنگ دارد و تاملی چند بر واکنش های آتی غلام فاروق می طلبد

Advertisements