n00121692-t

بشیر بیژن

ما در دو سال اخیر، فرصت هایی داشتیم که می توانستیم از آنها به نفع امنیت مردم استفاده کنیم اما سیاست سلیقه ای و منفردانه رییس جمهور و رییس اجرایی و حلقه های مرتبط و دخالت های آمریکا ما را در یک مسیر مبهم قرار داد

پانزده فرمانده کلیدی طالبان در دو ماه گذشته در عملیات های ویژه نیروهای امنیتی کشور از بین برده شده اند. وزارت داخله می گوید که هدف اساسی نیروهای امنیتی در سال جاری از بین بردن فرماندهان کلیدی طالبان می باشد. دلیل پیروزی های اخیر نیروهای امنیتی افغانستان چه چیزی می تواند باشد؟

بشیر بیژن، آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نگرش» گفت: ما هنوز در آرزوی بیداری و انسجام مردم افغانستان به سر می بریم. چرا که این به عنوان تنها راه نجات از همه مصیبت ها است. در همه دنیا و در کشور ما بزرگترین فاکتور برای یک جنگ موفق، انگیزه است. گروه های مزدور که عامل جنایات در کشورمی شوند پیوسته برای اهداف بیگانه ها کار کرده اند و خود، هیچگاه قوی نبوده اند. دلیل مهار نشدن این گروه، نبود انگیزه در میان نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با آنها بوده است. عمده ترین دلیل نبود انگیزه هم نبود سیاست مشخص، قابل درک و تعریف از رهبری حکومت یا دولت، در برابر گروه های مزدور، در برابر حامیان این گروه ها مخصوصا پاکستان بوده است.

وی، دلیل پیروزی های اخیر را چنین بیان کرد: امروز که شاهد برتری نیروهای امنیتی درمقابل این گروه ها هستیم، به نحوی رگه هایی از انگیزه را می بینیم. این انگیزه هم محصول صداقت و شجاعت رهبران حکومت وحدت ملی نیست. بلکه محصول حوادث بسیار تلخی است که برای شهروندان ملکی افغانستان در نقاط مختلف صورت گرفته است. ما در یک سال اخیر شاهد حوادث واقعا هولناک ضد بشری از سوی گروه های دهشت افکن بودیم. این جنایات عامل ایجاد انگیزه در نزد منسوبان قهرمان نیروهای مسلح افغانستان شد و این انگیزه باعث شد که در میدان نبرد بتوانند فرماندهان این گروه ها را شکست دهند و از بین برند.

بیژن، با بیان اینکه متاسفانه دولت خود، سیاستی مجهول را درمقابل دهشت افکنان در پیش گرفته است، افزود: دولت افغانستان یا آگاهانه یا ناآگاهانه به مدت دوسال فرصت های بسیار خوبی را از دست داد. خود را با مذاکرات چهارجانبه مشغول کرد که به تمام معنا یک نوع توطیه در حق مردم افغانستان بود. ما در دو سال اخیر، فرصت هایی داشتیم که می توانستیم از آنها به نفع امنیت مردم استفاده کنیم اما سیاست سلیقه ای و منفردانه رییس جمهور و حلقه مرتبط با آن و رییس اجرایی و حلقه مرتبط با آن و دخالت های کشورهای بیگانه ای چون آمریکا ما را در یک مسیر مبهم قرار داد. هم اکنون حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغانستان حتی در مدت زمانی کوتاه می تواند روحیه این گروه های جنایت پیشه را ضعیف کند و دست آنها را از دامن مردم این سرزمین کوتاه کند.

این آگاه سیاسی در اخیر گفت: در این کشور چند نفر هستند که قدرت رابه دست گرفته اند، هرقدر که عمر قدرت این افراد دوام دار باشد، در این مدت افغانستان به سمت تباهی می رود. چرا که آنها اثبات کرده اند هیچ دردی از مردم را درک نمی کنند و نمی فهمند و همه برای منافع شخصی آمده اند. اقدامات آنها باعث تباهی وبحران کشور شده و تا وقتی در قدرت باشند اوضاع بدتر هم خواهد شد.

Advertisements