طالب زایش عجیب الخلقه بیگانگان


طالب موجودعجیب ٬مزدور٬وحشی، جانوری است خونخوار که بر خلاف سایر جانوران شاخ و دم ندارد ولی‌ بسیار درنده است.طالب معمولا به یکی‌ از کشور‌های بیگانه وابسته است و همین موضوع انواع طالب را به شرح زیر به وجود آورده است:
اول-طالب انگلیسی: این نوع طالب از زمان پیدا شدن تفنگ سالاران درکشور سر و کله ‌اش پیدا شده است و هنوز به زندگی‌ کثیف خودش ادامه می‌دهد

دوم-طالب امریکایی:این نوع طالب فرق زیادی باطالب انگلیسی ندارد فقط نکتایی دارد وگاه گاهی لبخند می‌زند ودموکراسی ،وازادی زنان گفته میرود

طسوم- طالب آلمانی‌: این نوع بعدازکنفرانس بن درظاهر نسلش منقرض شدوجای ان به طالبان نکتایی دارمعاوضه شد .

چارم-طالب روسی این نوع تقریبا از میانه 2015 سر و کله‌اش پیدا شده. این نوع اگر چه تعدادش کم تر از سایر طالب های دیگر است ولی‌برای اهداف مستور…
پنجم-طالب چینی‌: این نوع طالب جدید ترین گونه از این جانوران است که اخیرا سروکله اش پیداشده و درتنیظم نقشه راه، نشست چهارجانبه میان آمریکا، پاکستان، افغانستان و چین نقش فعال
خواهد داشت.
۶- لطفن انواع واقسام دیگر آن را شما بمعرفی بگیرند

پیشنهاد از محترم سالم فخری

گزارش‌هایی تصویری فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد شبه‌نظامیان طالبان با استفاده از برقع، چادر و لباس زنانه قصد حمله به اهداف خود را دارند

طالبان زنانه پوش

.

Advertisements