13346648_1691830987744888_6510139871493796819_n

با وجود سبوتاژ ها و برنامه های تخریبی، بند سلما گشایش یافت

دیروز پانزدهم ماه جوزا، رئیس جمهوری افغانستان و نخست وزیر هند، بند سلما- از بزرگترین برنامه های اقتصادی کمک شده از سوی هندوستان برای افغانستان را رسماً افتتاح کردند.

این پروژه بزرگ زمانی گشایش یافت که در چهل سال گذشته افغانستان به طور عام و دوازده سال اخیر به طور اخص ده ها برنامه تخریبی از سوی دشمنان مردم افغانستان علیه این بند، برنامه ریزان، کارکنان و پیمان کاران او اجرا شد.

کشور هایی از همسایه گان مان بر علیه آن برنامه ریزی کردند، تروریست و تخریبگر اجاره کردند تا مانع تحقق این پروژه بزرگ شوند ولی در فرجام اراده مردم کشور پیروز شد و کار ساختمان آن به پایه اکمال رسیده و به بهره برداری سپرده شد.

این بند روزنة امیدی به سوی فردا های کشور عزیز مان است و امیدواریم که از این روزنه، ما شاهد پیروزی های بیشتر و ترقیات مزید کشور عزیز خویش باشیم.

هند در کنار اعطای این تحفة بزرگ، تعمیر ساختمان پارلمان جدید، جاده دلارام- زرنج و صد ها عراده بس های مسافربری را برای مردم ما بخشیده است در حالی که در همسایه گی ما پاکستان همه روزه توسط عمال و تروریست هایش، شهروندان کشور ما را به شهادت می رساند و آبادی هایی چون مکتب، کلینیک، پل و پلچک و…. را تخریب می کند تا کشور ما همچنان در بدبختی های بیشترگرفتار بماند.

پاکستان در این مدت ده ها برابر این کمک های هند برای ما ضرر رسانیده است. تربیت و آموزش تروریست ها، حمایت از سران طالبان در خاک خود و تمویل و تجهیز جنگجویان آن ها از جمله برنامه های کلانی است که پاکستانی ها آن را علیه جمهوری اسلامی افغانستان سازماندهی می کنند تا در این کشور صلح و ثباتی به میان نیاید و این کشور همچنان دچار جنگ و بد امنی باشد.

طالبان به عنوان مزدوران پاکستان همه روزه به اشاره آنان می جنگند، کشته می شوند و خانواده های شان در مصیبت نبود آنان می مانند در حالی که می توانند در کنار مردم و دولت خویش قرار داشته باشند.

جمهوری هند همه ساله صد ها تن از فرزندان کشور ما را برای ادامه تحصیل، کسب علم ودانش معاصر بورسیه می دهد و در کشور خویش از آنان پذیرایی می کند.

این در حالیست که پیوندها و علایق مردمان هند و افغانستان ریشه های عمیقی به درون تاریخ پر بار هر دو کشور دارد و مردمان این دو کشور قرن های متوالی در کنار همدیگر زیسته اند.

دوستی افغانستان و هند را قدر دانی می کنیم و از بابت این تحفه بزرگ، همه مردم افغانستان سپاسگزار این بزرگترین دموکراسی جهان خواهند بود. آرمان ملی

+++++++++++++++++++++++++++++++.

تفاوت سنگینی بیانیه های مودی و احمد زی


اطلاعات نارندرا مودی از تاریخ فرهنگی و مشاهیر عرفانی حوزه هرات ظاهرن بیشتر از همان دو صد نفری بود که در محضر رئیس جمهور ها نشسته بودند. چند مولوی ساخت مدرسه های کراچی واکوره ختک نیز چنبر زده بودند که در باب آن چه مودی  می گفت کمترین آگاهی نداشتند. سخنرانی دکترغنی کنده و گسیخته و مشق ناشده بود. چرا مودی آن چنان مدیریت شده، همه را به حیرت اندر کرد؟
دلیلش این است که یادداشت های کوتاه مودی چکیده یی از متن پژوهشی بود که از سوی اداره خاص اطلاعات هند تهیه شده بود که در آن زبده ترین چهره های فرهنگی و کارشناسان تاریخ حضور میداشته باشند. گ.ا

Advertisements