13244045_10209289335532258_6429350090429872075_o

اعلامیه مشترک وحدت سازمانی تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان

مورخ / / 1395 کابل افغانستان
حزب متحد ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افغانستان بادرک واقعیت های موجودسیاسی ،وبا احساس مسئولیت آگانه وهدفمند درپرتو قانون اساسی ج.ا.ا، ضرورت پایان دادن به تشتت وپراگنده گی درصف نیروهای ملی ،دموکراتیک ، ترقی خواه ورهروان جنبش صلح ، دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی کشور که ازمدت ها بدین سو به آرمان بزرگ ویکی ازاهداف اساسی وآرمانی پیروان این جنبش مبدل گردیده است با تامین وحدت سازمانی تشکیلاتی خویش توانمندی ارایه پاسخ مثبت،به خواست ونیاز های کنونی مردم افغانستان ،باپذیرش این امر که عامل بحران سیاسی موجود کشور نبود احزاب ملی دموکراتیک نه بلکه ناشی از تعدد کمی فزونتر از حد لازم کیفی و انقسام آن ها درجزائر کوچک وتشتت بوده که هیچ گاه توانمندی ایفای نقش فزاینده وانجام رسالت تاریخی ملموس واثر گذار وکفایت حد اقل تحقق وظایف ومکلفیت های برخاسته از اهداف مرامی و آرمانی خویشرا درپی نداشته اند،غرض پایان بخشیدن به کاستی های موجود سیاسی وایجاد یک گردان قوی ،یک پارچه ،نیرو مند واثر گذار درنتیجه مساعی مشترک وادامه مذاکرات پی هم ،پروسه ازمرحله خواست ها روی دیدگاه ها وبینش های خود موفقانه عبور نموده،با توافق برمرامنامه ،اساسنامه ، خطوط اساسی پالیسی ومیکانیزم وحدت تشکیلاتی نایل گردیده ایم .تابتوانیم زمینه سازی وفراهم آوری بستر جدیدی به هدف فراخوانی سایر نیرو های ملی ،دموکراتیک وااحزاب همسو موجود درکشور را دریک ساختار واحد ،نیرومند وقوام یافته ،تمرکز دهیم ومعتقدیم که وحدت دوحزب بدون شک وتردید دروهله کنونی یک گام سترگ درامر پایان بخشیدن به تشتت وپراگنده گی موجود میان نیروها واحزاب ملی دموکراتیک وترقی خواه وزمینه ساز تامین وحدت سازمانی وتشکیلاتی باسایر احزاب سیاسی فعال همسودرکشور منتبح خواهد شد.
هر دوحزب با باور کامل متعهد اندکه تامین وحدت سازمانی وتشکیلاتی ما درصورتی به واقعیت عینی واثر گذار مبدل خواهدشدکه تمامی راه هاوابهامات وپل های عقبی را مسدود وخطوط سیاسی که متاسفانه موضعگیری جدااز همدیگر درقبال اوضاع واحوال وحوادث تاریخی وملی کشور هر دوحزب را جدا از همدیگر نگهداشته بود،برای همیش نقطه پایان گذاشته شود. تا به اعتقاد و غرض حصول اطمینان وایجاد بیشتر از پیش باورواعتماد درمسیر تداوم حیات سیاسی بعدی حزب واحد مان که بنابر عوامل تامین نگردیده بود کاملا مرفوع وزمینه برداشتن گام های میتن واستوار همچون تن وتفکر واحد در راستای ایجاد تشکلات،وحدت ها وائتلاف های جدیدسیاسی برپایه اصول پذیرفته شده اساسنامه ،برنامه ونورم های حیات درون حزبی وبرپایه پالیسی توافق شده زمینه قوام بیشتر جنبش ملی، دموکرات ترقی خواه کشور نایل خواهیم آمد.
به پیش به سوی ایجاد حزب نیرومند ویک پارچه ملی دموکراتیک ومترقی درکشور

+++++++++++++++++++++++.

رخـداد با اهمیت و تاریخی

امروز بیست وشش ماه می دو هزار و شانزده ترسایی، در نشست با شکوه هیات رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان و حزب متحد ملی  وحدت سازمانی هر دو حزب برادر اعلام گردید. این نشست تاریخی درسالون کنفرانس های هوتل انترکانتینتال کابل برپا شده  و در آن اسناد مربوط به پروسه وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی و پی ریزی حزب واحد « حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان » دستینه شد. تا دسترسی به گزارش رسمی این رخداد بااهمیت و سرنوشت ساز درجنبش ترقی خواهی کشور؛ اینک تصاویری ازجریان این نشست را خدمت رفقا و دوستداران وحدت و همگرایی درجنبش چپ ترقی خواه کشور را پیشکش می دارم.

بـامـدا