جالب ترین گفتگوی !
جواب دندان شکن صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله برای نظر محمد مطمئن عضو پیشین طالبان و یکی از طرفداران سرسخت طالبان .
هشدار جدی به جاسوسان و نوکران ای اس ای در میز های گزد نشسته بر ضد نیروهای امنیتی تبلیغ میکنند و طرف داری از طالبان وحشی .
هر کسی که طرفداری از طالب نمایید سرنوشت اش مانند حقیار معاون وزارت قبیله جایش در زندان امنیت ملی است .

افتخار به چنین جوان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله .

این گفتگوی را از دست ندهید .

 
Advertisements