AD81C676-557D-4959-882C-D8C974F9556F_cx13_cy0_cw87_w987_r1_s_r1

چرا رئیس جمهور روز یک میلیون دشنام می شنود؟

مانده گار

پیش از تو جهان بوده است آن کن که پس از تو

گویند نکو بوده ره و رسم فلان را

این بیت را از آن آوردم تا دیباچه یی بوده باشد بر اظهارات دیروز رئیس جمهوری کشور مان که از دشنام گویان کشورش شکایت کرده است و دل پر دردش را خالی.

رئیس جمهوری کشورمان در همایش دیروز زنان کشور لب به تعریض کشوده و گفته است که من همه روزه یک میلیون دشنام از زبان مردم می شنوم و تحمل می کنم.

این اظهارات گویای حقیقت تلخی است. جناب رئیس جمهور که اگر حوصله شنیدنش را داشته باشید، ما گوشه یی از این حقایق را به شما ارائه می کنیم و باور داریم که اگر آن را با دقت و درنگ بیشتر بشنوید و چاره جویی کنید، دیری نخواهد گذشت که این دشنام و ناسزا گویی ها به احسنت پردازی و ستایش شما مبدل خواهد شد.

اماپیش از این که به آن حقایق بپردازیم این را نیز باید بگوئیم که دلگیر و مأیوس نباشید زیرا زبان مردم را با دریا ها نیز نمی توان بست و از این رو بگذار آنان هر چه دل شان خواست بگویند و باور داشته باش که بخشی از بغض گلوگیر شان با دشنام و ناسزا گویی های شان فرو کش می کند.

شما جناب رئیس جمهور به مردم وعده داده بودید که فاصله میان خویش و آنان را از میان بر می دارید. اینک که نزدیک به دوسال از دوران حکومت شما سپری می شود، آیا به این وعده تان عمل کرده اید؟

به یاد دارید که همین چند روز پیش از ترس این که گروهی از مردم برای خواستن حق شان دست به تظاهرات زدند، بیش از پنجصد کانتینر خورد و کلان را بر راه ها و معبر های اساسی شهر گذاشتید تا مردم نتوانند خود را به کناره های ارگ ریاست جمهوری برسانند و احساس کنند که دیگر میان شما و ایشان فاصله به کمترین حدش رسیده است.

شما به مردم وعده داده بودید که حکومت شما کار خواهد کرد تا در دسترخوان مردم تغییر وارد شود؛ این تغییر را با دادن نان می توان آورد نه این که شهروندان کشور را واداشت تا برای بدست آوردن لقمه نانی دست به مهاجرت های گسترده بزنند تا صد ها تن شان در آب های جهان زنده گی خویش را از دست بدهند.

شما از یاد برده اید که به مردم وعده داد ه بودید که امنیت و ثبات و صلح را به کشور عزیز تان بر می گردانید،  دامن فساد را از کشور برمی چینید وبه مردم امید می بخشید.

آیا به راستی اکنون در امنیت بهتری ما زنده گی می کنیم؟ آیا به راستی دامنه جنگ و بد امنی از جنوب به شمال گسترش نیافته است تا گوشه یی از کشور تان لااقل برای نمونه هم که شده است امنیت داشته باشد؟

آیا به راستی کشور تان در شمار چند کشور فاسد جهان قرار ند ارد؟

اگر این سوال ها را با اندکی مدارا و گذشت هم پاسخ بدهید و احساس رضایت کنید، باور داشته باشید که مردم دیگر لب به ناسزا و دشنام علیه شما باز نخواهند کرد.

ما نیز مردم را ملامت می کنیم که چرا به رئیس جمهوری کشور دشنام می دهند ولی زمانی می بینینم مردم بیچاره غیر  از این کاری کرده نمی توانند، آنگاه آنان را برحق می دانیم و برای شما همچنان صبر و شکیبایی بیشتری می خواهیم زیرا:

اگر این مکتب است و این ملا

حال طفلان خراب می بینم