1291712432308912313912222714114514602206549

کودتاهای نوین

در امریکای لاتین

تهیه و تنظیم آزاده اسفندیاری

طی سال های گذشته در برخی از کشور های آمریکای لاتین در نتیجه مبارزه طولانی مردم این قاره، برای آزادی و عدالت اجتماعی حکومت هایی دمکراتیک از طریق انتخابات پارلمانی به قدرت رسیدند. از جمله در کشور برزیل که  بزرگترین و پر جمعیت ترین کشور در آمریکای جنوبی است.

سال های طولانی آمریکای لاتین حیات خلوت ایالات متحده آمریکا بود و با سرکوب و کودتاهای نظامی حاکمان مورد نظر خود را در آن کشورها به قدرت می رساند، اما امروز سیاست سرکوب مستقیم و کودتا، جای خود را به شیوه های دیگری چون تحریم های اقتصادی، بلوکه کردن دارایی ها، کمک به عوامل داخلی کشورهای مورد نظر برای غارت منابع این کشورها داده است.

متوسل شدن ایالات متحده آمریکا به حربه تحریم های اقتصادی و استفاده از اهرم های داخلی این کشورها را باید نتیجه عدم اصلاحات عمیق اقتصادی این کشورها دانست.

در کشور برزیل اگر چه احزاب و یا شخصیت های ترقیخواه با در دست گرفتن حاکمیت، قدم هایی برای دستیآبی به آزادی های دموکراتیک برداشتند اما به ساختارهای اقتصادی، از جمله صنایع بزرگ، زمین های کشاورزی، بانک ها و تجارت خارجی، به طور اساسی توجه نکردند. برگ برنده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن این کشورها را باید در شیوه مالکیت بر صنایع و کشاورزی و دیگر رشته های بنیادی اقتصاد این کشورها دانست.

کارخانه های صنعتی و زمین های کشاورزی در آمریکای لاتین با هزاران پیوند به صنایع و مدیران آمریکایی وابسته هستند و تا زمانی که رفرم های زیر بنایی همانند تغییرات اساسی در روبنای این کشورها صورت نگیرد ایالات متحده آمریکا از طریق عوامل خود می تواند بازی را به نفع خود تغییر دهد.

از سال 2003 تا به حال در برزیل دو رئیس جمهور چپ گرا توانسته اند از طریق مبارزات پارلمانی قدرت سیاسی را به دست بگیرند اما با عدم پی گیری جهت برقراری عدالت اجتماعی، دست ارتجاع داخلی را در تسلط اقتصادی کشور باز گذاشتند. طی این سال ها از یک طرف زمینداران بزرگ و صاحبان صنایع و بانک ها توانستند نمایندگان خود را به مجلس های قانون گذاری فرستاده و از طرف دیگر با ممانعت از اجرای رفرم های اجتماعی به نفع زحمتکشان، نارضایتی های میلیونی به وجود بیآورند و در نهایت، رئیس جمهور منتخب مردم “دیلما روسف” را با کودتای پارلمانی از مقام خود خلع کنند.

همین رویه در مورد کشور ونزوئلا نیز در حال اجرا است. این کشور با کمک درآمد نفت از زمان چاوز تا به حال توانسته است قدرت دولتی را حفظ کند اما در حال حاضر حکومت با تزلزل و با اقتصادی به هم ریخته دست به گریبان می باشد.

تجربه کوبا در آمریکای لاتین به روشنی نشان داده است که استقلال کشور جدا از استقلال اقتصادی آن نیست. کوبا در اولین قدم بعد از پیروزی انقلاب، همه رشته های بنیادی اقتصاد  در این کشور را ملی کرد و به این گونه تکیه گاه امپریالیسم آمریکا را در این کشوراز میان برداشت. به همین مناسبت حکومت کوبا طی حدود 60 سال توانسته است در یکی از حساس ترین مناطق جغرافیایی جهان، مقابل همه توطئه های آمریکا جهت سرنگونی حکومت این کشور ایستادگی کرده و از مردم و کشور خود دفاع کند.

وجه مشخص دیگر حکومت های متمایل به چپ در کشورهای امریکای لاتین بی توجهی به نظریات احزاب کمونیست و راه ندادن این احزاب به امور دولتی است. تجربه تاریخی نشان داده است که احزاب کمونیستی و کارگری جهان، پی گیرترین احزاب در کشورهای مختلف برای خواست های دموکراتیک و عدالت اجتماعی زحمتکشان هستند. مهم ترین ضعف حکومت های ملی- دمکراتیک در حفظ حکومت و برقراری استقلال سیاسی، اقتصادی و عدالت اجتماعی را در مقابل ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن ها،  در این رابطه باید یافت.

کودتای پارلمانی و خلع “دیلما روسف” از مقام ریاست جمهوری برزیل را نمی توان یک امر استثنایی قلمداد کرد!

سال 1970 “سالوادور آلنده” در کشور شیلی با انتخابات، به ریاست جمهوری رسید. فیدل کاسترو رهبر کوبا در ملاقات های خود با آلنده همواره تاکید می کرد که شما باید در شیلی در زمینه های کشاورزی و صنعت به نفع توده های مردم رفرم اساسی انجام بدهید تا بتوانید از حمایت آنان برخوردار شوید. رئیس جمهور شیلی در آن زمان بر این باور بود که بدون این که قدرت های ارتجاعی داخلی، یعنی متحدین ایالات متحده رامحدود کند خواهد توانست دسیسه های آنان را خنثی کرده و استقلال کشور شیلی را تداوم بخشد و به همین دلیل در قبول و اجرای توصیه های کاسترو تعلل کرد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پیشرفت اروپا

انحصاری بود؟

دکتر سروش سهرابی

نظریه پردازی های اروپایی درباره پیشرفت چند کشور مانند انگلستان و فرانسه و هلند در فاصله سده های شانزده تا نوزده بر پایه یافتن دلایل پیشرفت این کشورها در خارج از پیوندها و ارتباط های جهانی قرار دارد. براین اساس، پیشرفت چند کشور اروپایی بدلیل عوامل داخلی آنها بوده است، همانطور که مردم آسیا براثر عوامل داخلی خود دچار “عقب ماندگی” شدند، مردم افریقا بدلیل عوامل داخلی خود برده شدند، حتما تمدن های بومیان امریکا هم براثر عوامل داخلی خود فروپاشیدند و نابود شدند. در میان عوامل “داخلی” که موجب پیشرفت اروپا شد بقول ماکس وبر “عقلانیت” و خردگرایی ادعایی اروپایی ها جایگاه عمده را دارد، موهبتی که مردم آسیا بنظر وی از آن محروم بودند. پیدایش و حاکم شدن فلسفه “اندیویدوالیسم” یا فردگرایی به عنوان بنیاد فلسفی پیشرفت اروپا هم بخشی از پیآمدهای همین پندار “عقلانیت” اروپایی است.

ارتباط دادن پیشرفت چند کشور اروپایی به “عقلانیت” و از جمله فلسفه فردگرایی نه تنها دیدن این پیشرفت در بیرون از پیوندها و ارتباط های جهانی است، بلکه تهی ساختن مسئله پیشرفت از محتوای اقتصادی و اجتماعی و کشاندن آن به عرصه فرهنگی و فلسفی است. آنچه نظریه پردازان اروپامحور تحت عنوان نقش فلسفه فردگرایی در پیشرفت اروپا مطرح می کنند طرح وارونه مسئله است. پیدایش فلسفه فردگرایی خود ناشی از پیآمدهای آن روندهای جهانی بود که به این یا آن کشور اروپایی و به طبقه ها و قشرهای معینی از آن اجازه می داد که بخواهند و بتوانند سهم بیشتری از دستآوردهای افزایش تولید کالایی جهانی را طلب کنند. فلسفه فردگرایی هیچ ثروتی را به اروپا نیفزود بلکه بحث بر سر نحوه تقسیم آن ثروتی بود که عواملی دیگر موجب پیدایش آن شده بود.

قصد ما در اینجا بررسی تاریخچه فردگرایی یا “اندیویدوالیسم” نیست. اینکه مثلا از ترکیب “اندیویدو” به معنای فرد با پسوند “ایسم” ساخته شده یا در فرهنگ های لغات آن را چگونه معنا کرده اند، واضع آن که بوده یا چه کسی و در کجا برای نخستین بار آن را بکار برده، چه تحولی در طول تاریخ پیدا کرده، در چه معانی مختلفی بکار رفته، درفش کدام حرکت ها و جنبش ها و انقلاب ها شده یا چه نیروهای ارتجاعی زیر پرچم آن خزیده و ضدانقلاب ها را سازمان داده اند و مشابه آن نیست. صدها و هزاران صفحه درباره این مسائل نوشته شده که برای علاقمندان اینگونه مباحث قابل استفاده است. قصد ما در اینجا نه توجه به اینگونه داستان پردازی ها و حواشی فلسفی و تاریخی و غالبا خیالپردازانه ای است که در حول مفهوم اندیویدوآلیسم – و سیر تحول اندیشه اجتماعی اروپایی به طور کلی – ساخته شده، بلکه بررسی محتوای ایدئولوژیک و پراتیک آن است یعنی توجه به نقش آن در دادن حقانیت به این یا آن نظم اجتماعی یا توجیه این یا آن سمتگیری اقتصادی.

یک نظریه اجتماعی اصولا در چارچوب پیآمدهای ایدئولوژیک و پراتیک آن است که اهمیت بررسی دارد. از این نظر دانستن تاریخ مثلا اندیویدوالیسم در اروپا همانقدر و حتی کمتر از آن ارزش دارد که مثلا دانستن زندگی نیوتون و انیشتین برای بررسی نظریه نسبیت. برعکس با دانستن پیام و محتوای ایدئولوژیک و پراتیک یک نظریه اجتماعی است که می توان شرایط و دلایل تاریخی طرح آن را نیز بدرستی فهمید و ارزیابی کرد. فلسفه فردگرایی یا بهتر بگوییم آنچه بنام این فلسفه امروز به ما معرفی می شود حاوی چند پیام ایدئولوژیک آشکار یا ضمنی است:

1- پیشرفت اروپا یک روند داخلی و منحصر به فرد ناشی از عوامل فرهنگی و اندیشه ای در اروپاست، اندیشه و فرهنگ و عقلانیتی که خلق ها و ملت ها و قاره های دیگر فاقد آن بوده اند و به همین دلیل پیشرفت نکرده و عقب مانده اند.

2- اروپا قاره ای است که در آن به فرد از دیرباز احترام بیشتری گذاشته می شده، در مقابل آسیا که در آن “استبداد شرقی” حاکم بود. در مرحله معینی از تاریخ اروپا این احترام به فرد به سطح یک جریان فکری و غالب فراروییده که عامل پیشرفت آن شده است.

3 – فردگرایی محور یک نظمی است که بر مبنای کسب حداکثر سود بنا شده است. تلاش فردی برای کسب سود بیشتر در نهایت موجب افزایش ثروت جامعه و پیشرفت عمومی خواهد شد. در نتیجه کشورهایی توانسته اند و می توانند پیشرفت کنند که دست افراد را برای سود حداکثر آزاد گذاشته اند و می گذارند.

4 – فردگرایی نقطه مقابل تمرکز است که همان استبداد یا شکلی از استبداد یا زمینه ساز استبداد است. نقطه ثقل این تمرکز در اقتصاد و آن هم در بخش عمومی اقتصاد است که باید کوچک شده و جای خود را باید به مالکیت های فردی دهد که شرط پیشرفت اقتصادی خواهد بود.

این محتوای ایدئولوژیک عمده فلسفه فردگرایی است. اینکه  کسانی که نخستین بار این مفهوم را به کار گرفتند واقعا چنین می اندیشیدند یا چنین منظور و هدفی داشتند یا همیشه در تاریخ چنین نقشی داشته است مسئله اصلی نیست و در بررسی نقش و کارکرد کنونی آن اهمیتی ندارد، مهم این است که اکنون چنین بهره ای از آن گرفته می شود. توجه به این محتوای ایدئولوژیک نشان می دهد که هدف از طرح فلسفه فردگرایی نه تبیین و شناخت واقعیت، که توجیه گذشته و امروز جهان است. درباره برخی از این نتیجه گیری های ایدئولوژیک در گذشته سخن گفته ام و درباره برخی دیگر نیز نکاتی را یادآور خواهم شد

++++++++++++++++++++++++++++++++++

خدایان را

از آسمان

به روی زمین

باید آورد!

روزنامه «یونگه ولت»

نوشته «اتو مایر» کشیش کلیسای اوانگلیش شهر مونستر آلمان

ترجمه عسگر داوودی

اشاره- پدیده الهیات رهائی بخش در اروپا و آمریکای لاتین پدیده جدیدی نیست. کوشش محافل مذهبی مسیحی در انطباق دیدگاه های خود برمبارزات خلق های تحت ستم در نظام سرمایه داری – بویژه در آمریکای لاتین- از جمله مواردی است که وجه مشترک مبارزان سیاسی غیر مذهبی و باورمندان مذهبی روشنفکر مسیحی را تشکیل می دهد، کوشش جهت کندوکاو هر چه بیشتر در این رابطه و رسیدن به نقاط مشترک ما بین روشنفکران چپگرای غیر مذهبی و روشنفکران مذهبی چپگرا از جمله موارد بحث های جدی مطرح در اروپا است. این بحث ها با انتخاب پاپ جدیدی که از امریکای لاتین است و دیدگاه هائی نزدیک به الهیات رهائیبخش دارد گسترش یافته است. آیا چنین پدیده ای خاص جوامعی است که در آن مذهب اکثریت مردم مسیحیت است؟ چنین الهیاتی شامل کشورهای اسلامی نمی شود؟

گزارش یونگه ولت:

در کنفرانسی که با شرکت شماری از مسئولین مذهبی مسیحی و چند تن از فلاسفه وتحلیلگر مارکسیست، از طرف «موسسه مارکس ـ انگلس» و «موسسه کاتولیکی الهیات» شهر مونستر در آلمان بر گزار شد، توجه محافل چپگرا و مذهبی اروپا را به خود جلب کرده است. این کنفرانس تحت عنوان «خدایان غیر واقعی ـ انتقاد دینی تحت عنوان انتقاد کاپیتالیستی» با شرکت «ورنر زپمن» دکتر فلسفه و جامعه شناس از تئوریسین های فصلنامه«اوراق مارکسیستی» ارگان تئوریک حزب کمونیست آلمان و نویسنده چندین کتاب سیاسی ـ جامعه شناسی در رابطه با نظام سرمایه داری معاصر، «هانس پیتر برنتر» تئوریسین و نظریه پرداز عضو حزب کمونیست آلمان، «روبرت اشتایگر والد» سیاستمدار و فیلسوف عضو حزب کمونیست آلمان و دارنده کتاب های متعدد «کونو فووزل» متخصص رشته الهیات کلیسای کاتولیک و ریاضیات آلمان و نویسنده کتب در ارتباط در رشته تخصص خود، «میکائیل رامینگر» عضو «انستیتو الهیات شهر مونستر آلمان» و «دیک بوئر» متخصص رشته «الهیات اصلاح طلبانه» از مسئولین کلیسای اوانگلیش هلند، فعال صلح، استاد و مدرس رشته «الهیات» درمدارس عالی و عضو «حزب کمونیست هلند» برگزار شد.

در این کنفرانس مارکسیست های غیر معتقد به الهیات از سوئی و باورمندان به الهیات کلیسای کاتولیک از سوی دیگر و نیز یک کشیش مارکسیست ـ کاتولیک دیدگاه های خود را در رابطه با جامعه شناسی، سیاست وامکان همکاری های متقابل مبارزاتی در رابطه با نظام سرمایه داری و نئولیبرالیسم، صلح جهانی، با امید برای همکاری های بیشتر آینده، در میان گذاشتند.

در کنفرانس مذکور تئوریسین های چپگرای کاتولیک استدلال کردند که تئوری مذهبی «خداوند رهائی بخش» در کتاب انجیل نمودی برای مبارزه و آزادی انسان هاست و نمونه عینی آن را با عنوان «الهیات رهائی بخش در ارتباط با سوسیالیسم قرن بیست و یکم» در آمریکای لاتین ذکر کردند، همچنین تئوریسین های چپگرای کاتولیک دیدگاه های سنتی سرخ پوستان را نیز نمونه ای ازباورمندی مذهبی رهائی بخش سنتی ارزیابی کردند.

متخصصین الهیات شرکت کننده در کنفرانس این برداشت و تحلیل که مارکس در کتاب معروفش«نقد اقتصاد سیاسی» دارای دیدگاه های ضد دینی بوده است را نفی می کنند.

«نقد اقتصاد سیاسی» ( اشاره به هفت دفتری است که مارکس در طول زمستان ۸-۱۸۵۷ نوشته است. نسخۀ کامل این دفاتر در سال ١٩٥٣ برای اولین بار به زبان آلمانی تحت عنوان گروندریسه [یا شالودۀ] نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد) و اصطلاح Fetischism«بتواره پرستی یا موهوم پرستی» را نیز که مارکس در کتاب چهار جلدی خود «سرمایه» عنوان کرده است را آنگونه که تاکنون به معنای ضد الهیات معنی شده است را نمی پذیرند و برداشتی منفی نیز از این دیدگاه مارکس دریافت نمی کنند، این اندیشمندان الهیات اصطلاح «خلقت» که تاکنون از اثر مذکور مارکس تعبیر شده است را نیز نمی پذیرند، بلکه معتقدند که منظور مارکس از «خلقت» همان نظریه «امانوئل کانت» در باره «خلقت» بوده است.

نقد عقل محض (به آلمانی: Kritik der reinen Vernunft) اولین کتاب از سه‌گانهٔ کتاب فلسفه انتقادی ایمانوئل کانت است که اولین‌بار در سال ۱۷۸۱ چاپ شد. این کتاب مهم‌ترین اثر کانت است و دربارهٔ ویژگی‌های عقل و حد و مرز توان آن در شناخت متافیزیک.

کانت در این کتاب به بررسی انواع شناخت و تقسیم‌بندی مفاهیم و نیز بررسی محسوسات، فاهمه (یا ادراک) و عقل محض پرداخته است.

او در این کتاب عقل را از محسوسات و مفاهمه جدا کرده و ویژگی‌های عقل محض در شناخت متافیزیکی را شرح داده است.

موضوع ایدئولوژی الهیات و مبحث «بت واره پرستی و موهوم پرستی» از جمله مباحث داغ کنفرانس اندیشمندان مذهبی و مارکسیست بود. مارکسیست های شرکت کننده در کنفرانس اصراری دربرداشت سنتی از مبحث «بت واره پرستی یا موهوم پرستی » ندارند و بر این باورند که این اصطلاح بیشتر یک تفسیر از دیدگاه مارکس است.

متاسفانه فرصت بررسی و بحث در رابطه با موضوع «بت واره پرستی» به عنوان پدیده ای از پدیده های خاص جامعه مصرفی مربوط به نظام سرمایه داری در این کنفرانس فراهم نشد و انتطار می رود که در نشست های آینده مطرح شود.

آنچه که هنوز دردسر ساز است، اینست که مباحث مذهبی حتی در اروپا به منزله یک ارثیه از نسلی به نسلی دیگر اگر چه کمرنگ تر از آنچه که بوده به «انسان مدرن امروزی» منتقل می شود، بدون آنکه بر داشت ها و تحلیل هائی امروزی درآن ها ارائه شده باشد.

امروزه ما در بحرانی «بین المللی مالی» بسر می بریم که «نئولیبرالیسم» حاکم از انسان ها جزمطیع بودن و بردگی توقع دیگری ندارد. تسلط خدایان دروغین سنتی بی تاثیر و پوچ از کار در آمده و چشم اندازی در این رابطه قابل مشاهده نیست، از «قدرت های آسمانی» فقط جز نام و نشان اثری نمانده است، اما «قدرت» سرمایه و بازار سرمایه داری همچنان باقی است و باید کوشید تا از این بی هویتی اجتماعی حاصل از تسلط سرمایه بر زندگی انسان خلاص شد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

گزارش سفر

“مسکو”

پایتختی استوار

برای مردم روسیه

رحمت دوستدار

رفقای راه توده- با درود. اخیرا سفری داشتم به مسکو. شهری که در سالهای مهاجرت در جمهوری بلاروس نیز چند بار آن را دیده بودم. نظام اتحاد شوروی دیگر نیست، اما مسکو همچنان استوار است. نکاتی را از این سفر و مشاهداتم می نویسم که متفاوت است با آنچه در سالهای اتحاد شوروی دیده بودم.

 

1-آنچه برایم جالب بود استفاده مردم از تکنولوژی در زندگی روزانه آنها بود. تقریبا از بزرگ و کوچک از جی پی اس استفاده می کردند. ترافیک هنوز به سنگینی ترافیک شهرهای اروپائی نیست با اینکه جمعیت مسکو نزدیک به 18 میلیون است. مردم هنوز عادت به استفاده از اتوبوس و مترو و تراموا دارند. مترو مسکو همچنان مثل یک افعی در زیر زمین مسکو درحرکت است و مردم را جابجا می کند و در ایستگاه های زیبا و تاریخی آن که هر کدام یک موزه اند پیاده می کند. اکثر مردم همچنان شیک پوش اند. خیابان ها بر خلاف گذشته، تا نیمه شب پر از مردم است. انگار مسکو شبها خواب ندارد. زندگی در تمام 24 ساعت در مسکو جریان دارد. مصرف سیگار در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است.

من در روزهائی به مسکو رسیدم که مناسبات سیاسی و اقتصادی روسیه و ترکیه خراب شده و کالاهای ساخت ترکیه تحریم شده بود. واقعا مردم وارد مغازه هائی نمی شدند که کالای ساخت ترکیه می فروختند. این همبستگی و حس ملی در روس ها همچنان باقی است. اکثریت مردم پوتین را دوست دارند. ارزش روبل درمقایسه با یورو پائین است و قیمت ها بیشتر از توان مردم برای خرید. من با هر کس در این مورد صحبت کردم، از گرانی انتقاد کرد اما سیاست های پوتین را قابل دفاع میدانست. خیلی ها هنوز معتقدند دوران اتحاد شوروی بهتر بوده.

من که حالا به ایران هم سفر می کنم و زندگی مردم را از نزدیک دیده ام، مجبور بودم به مردمی که برایشان از ایران تعریف می کردم توضیح بدهم که ایران با افغانستان متفاوت است. اشتیاق مردم برای آگاهی از ایران خیلی زیاد است و این شاید دلیل انگیزه سفر به ایران باشد. بهرحال، هنوز خیلی ها فکر می کنند ایران مثل افغانستان است.

2

آثار و نشانه های دوران شوروی در همه جا به چشم می خورد. زیر ساخت ها همانهایی هست که از شوروی باقی مانده. البته در زمان یلتسین به این زیر ساخت ها لطمه وارد آمده و حتی تخریب شده اند اما همین زیر ساخت ها هم در دوران دوم ریاست جمهوری پوتین در حال باز سازی است. کالخوزها وسالخوزها هنوز وجود دارند و باز سازی شده اند. شنیدم که شش کالخوز بزرگ در اطراف مسکو هست که با تلاش حزب کمونیست احیا شده است.

3-

فرهنگ غربی به مسکو هم رسوخ کرده و رفتار جوانان مثل جوانان غربی و شاید مردم همه جای دنیا شده است. از صحنه های خنده دار این سفر دیدن ایرانی هائی بود که مذهبی و یا نیمه مذهبی اند و با گرفتن ویزای دولتی به مسکو سفر کرده اند. توی مترو تنها چشم هائی که به شکل زننده ای به زنها خیره می شد چشم های همین ایرانی ها بود و الا من ندیدم مردها وجوانهای روس چشمچرانی کنند.

4-

امکانات ورزشی مسکو بسرعت در حال گسترش است. هر شب در شبکه های تلوزیونی بحث های سیاسی و اجتماعی داغ جریان دارد. خوشبختانه من هنوز زبان روسی را فراموش نکرده و می توانستم این بحث ها را بفهمم. تا آنجا که متوجه شدم دنبال کننده این بحث ها بیشتر افراد میان سال هستند.

دمکراسی رسانه ای کاملا در روسیه احساس می شود. میزگردهای سیاسی و اجتماعی طرفداران زیادی دارد. دراین میزگردها از همه احزاب شرکت می کنند و بحث ها در استودیوهای بزرگ و با شرکت تعداد زیادی تماشاچی و ناظر انجام می شود و اغلب همین تماشاچی ها و ناظران هم در بحث شرکت می کنند.

5-

در مترو دو بار باگدای حامله ای که شمکش را بالا زده بود برخورد کردم، ولی غیر از این دو مورد تکدی گری در مسکو ندیدم. فروشگاه های بزرگی راه اندازی شده اند اما رونق در آنها در حد متوسط است.

6-

هنوز تابلوها یک زبانه اند و اکثر توریست ها در خیابانها سرگردانند که خواسته خود را چگونه بیان کنند و سئوال خود را چطوری بپرسند. البته شنیده ام که نسل جوان مقداری انگلیسی یاد گرفته و با مهربانی به سئوالات توریست ها پاسخ میداد.

7-

تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در مسکو تحصیل می کنند. خیلی از آنها سعی می کنند با مترجم خصوصی شدن برای تجار ایرانی چند دلاری کاسب شوند. اکثر آنها برای تحصیلات تکمیلی به مسکو آمده اند ولی عده ای هم به علت علاقه خاصشان به رشته هوا فضا برای تحصیل به مسکو آمده اند. با چند نفرشان صحبت کردم. مدعی بودند که دانشگاه مسکو از بقیه دانشگاههای دنیا در رشته هوا فضا برتر است.

8-

برخلاف تبلیغاتی که در اروپا از تلویزیون ها شنیده و دیده بودم، مسکو را شهر امنی دیدم. نمی گویم جیب بری و یا کلاهبرداری نیست، اما مگر در کشورهای اروپائی نیست؟ مردم می گفتند که تا چند سال پیش مافیا بر مسکو حکومت می کرد اما الان اینطور نیست

++++++++++++++++++++++++++++++++++

عربستان سعودی

متحد تروریست

و ثروتمند امریکا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

خاورمیانه در آتش، ویرانی، ، هزاران کشته و صدها هزار آواره. اینست نتیجه آن سیاستی که دولت بوش پس از حملات 11 سپتامبر سازمان داد. سیاستی که شعارش چنین بود “امریکا پیش از هر چیز!»

او برای تدوین و اجرای این سیاست مرگ 3 هزار نفر را در حمله 11 سپتامبر بهانه قرار داد. حمله ای که هنوز انگیزه و سازماندهندگان آن در پرده ابهام قرار دارند. در چارچوب همین سیاست، ایران، کره شمالی و عراق و بدنبال آن بلاروس، برمه، زیمبابوه و کشورهای افریقائی محور شرارت، کانون انفجار و مرگ و انواع جنایات دیگر قرار گرفتند. این شعار دولت بوش بود: یا با ما هستید و یا با تروریستها!

حال این سئوال مطرح است که آیا سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده بنام شاهزاده “بندر بن سلطان” یکی از نزدیکان جورج بوش که با اسم مستعار (بند بوش) معروف است در حمله انتحاری 11 سپتامبر با تروریستها همکاری نکرده بود؟

همه تحقیقات کمیسیون کنگره آمریکا و سازمان اف بی آی بر روی  همگرائی وهمدستی ریاض در حمله 11 سپتامبر تاکید می کنند. حتی گفته می‌شود که سرویس اطلاعات و مقامات سعودی و حتی اعضای خانواده سلطنتی نیز در ماجرای 11 سپتامبر حداقل بصورت کمک مالی دست داشته اند.

پلیس فدرال آمریکا به دستور کاخ سفید برای پنهان کردن رسوایی همکاری ریاض در پرونده 11 سپتامبر روی این ماجرا پرده کشید.

به گزارش 28 صفحه‌ای کمیسیون تحقیق مجلس سنای آمریکا در سال 2002 تحت عنوان “ویرانگر” را  فقط چند تن از نمایندگان این کمیسیون به آن دسترسی داشتند. این گزارش بدستور جورج بوش و به بهانه اسرارامنیتی از دسترس دور شده است. در نتیجه، در گزارش نهائی کمیسیون تحقیق در مورد 11 سپتامبر هیچ اشاره ای به این موضوع نشد. در مقابل اسنادی در 800 صفحه بصورت نمایشی از دمکراسی و عدالت در ایالات متحده روی کاغذ سفید تحت عنوان “خاک آمریکا در خط آتش القاعده” انتشار یافت. در این گزارش آمده است که فقط طالبان است که از القاعده حمایت مالی می کند. عربستان سعودی مدتها منبع اصلی تأمین القاعده به نظر میرسید، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت عربستان و یا مقامات ارشد عربستان سعودی و مؤسسه و یا نهادی  به سازمان القاعده کمک مالی کرده باشند.

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی پیام پادشاه را در سفر خود به واشنگتن در ماه گذشته تحویل داد. او به اعضای کنگره آمریکا گفت که عربستان سعودی مجبور به فروش 750 میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه داری و دیگر دارائی هایی که در ایالات متحده است زیرا خطر ضبط احتمالی آن توسط دادگاه قضائی وجود دارد.

آیا شانتاژ باج خواهی عربستان سعودی به گوش مقامات دولت اوباما رسیده است؟

با وجود آنکه موضوع همکاری عربستان سعودی با القاعده و شانتاژ مقامات عربستان سعودی جنجال بزرگی را در ایالات متحده بوجود آورده اما ما شاهد سکوت مطلق رسانه های فرانسه در این مورد می باشیم. با وجود آنکه ایالات متحده و فرانسه مدعی مبارزه با تروریست هستند اما  تمایلی برای رسوا کردن طرف تجاری خود، یعنی عربستان سعودی ندارند. فرانسوا اولاند از تلافی اقتصادی و از دست دادن قراردادهای پرسود با عربستان سعودی می ترسد و به اتحادهای جنائی مانند پشتیبانی مشترک فرانسه ــ  ریاض از سازمانهای تروریستی از جمله جبهه النصره شاخه سوری القاعده حمایت میکند.