!!!کتاب ها و قرآن ها را آتش زدند

 

عکس از آرشیف

 

!!!شورای علمای دولتی، ملاهای اجیر همه خاموش اند خاموش

طالب قرآن ها را آتش زده، نه کافری!!؟؟

!!!مظاهره ای نمی شود

طالب حق دارد تا قرآنسوزی کند؟

برادران کرزی – احمدزی این نوکران و مزدوران گوش به فرمان آی ایس آی و انگریز، در ولايت کنر، چهار باب مکتب دختران و پسران  را که صد ها جلد کلام الله مجید و سپاره های قرآن دران نگهداری می شد، همه و همه را آتش زده و با بم ها منفجر نموده اند117.

 بلی هموطن. دو باب مکتب در منطقۀ ليچلام و دو باب ديگر درمنطقۀ کندهار  حريق شده و با بم ها منفجر گرديده اند. این قرآن سوزی تنها منحصر به مکتب ها نمیشود، بل در مساجد نیز به کرات صورت گرفته است. در بین قران بم گذاشته و انفجار داده اند..

غنی  و کرزی ازحامیان رسمی طالبان در کشور که صد ها طالب را از زندانها رها کرده اند، ازین اقتدار طالب در ولایت کنر، در دلها به شور و شعف آمده اند. چون دستور عملی می شود. با شنیدن چنین اخباری عبدالله و دوستم و سایر نوکرکان ارگ نیز گوشهای خویش را به کَری می اندازند. بلی هموطن… خموشی حاکمیت برای جنایات طالبان دستور خارجی است!؟ ارگ باید درین جنایات  همپا و هم آوا باشد.

 

 اما دریغا که هزاران کودک، نوجوان و جوان هموطن در جنوب شرق کشور از تحصیل محروم می شوند.طالب برای جهالت کار 

می کند. یک نسل را نابود می کند.

شورا های نامنهاد اسلامی دولتی، شورای عالی صلح ساخته ی  انگریز، و ملا امامان مساجد تمویل شده از استخبارات خارجی، طوری سکوت مرگبار دارند، گویی هیچ اتفاقی در کشور به وقوع نپیوسته است. همه معاش می گیرند و حق السکوت در جیب می زنند.

پس کسانی که از مصالحه و مذاکره با نوکران ای ایس آی به نام طالب پشتیبانی می کنند، نوکر آی ایس آی و  انگریز اند. چونکه طالب پروژه انگریزی است ( چونانیکه بینظیر بوتو به صراحت اعلام داشته است؛ طالب پروژه ی انگلیس است.)،و پاکستان حرامزاده ی انگریز. آن پاکستان است که نوکران بی شمار آن، حامیان و طرفداران حکمتیار و طالب به قول پرویز مشرف در تمام موئسسات و  ادارات دولتی و به ویژه نظامی افغانستان توظیف شده اند. هر روز خون میریزند و موئسسات عام المنفعه را اتش زده و ویران می کنند.

!!! مردم بیدار باشید و هوشیار