13930912000704_PhotoA

اگر مقامات فاسد مجازات شوند فساد در کشور کاهش می یابد

واقعاً جای شرم است که کشور ما افغانستان به عنوان فاسد ترین کشور های جهان شناخته می شود.

زمانی که با مسؤولان حکومت حامدکرزی رئیس جمهور پیشین در مورد صحبت می شد استدلال می کردند که معمولاً در کشور های پس از بحران فساد یک امر طبیعی است و به تدریج کاهش خواهد یافت.

اما موضوع فساد در کشور ما با گذشت هر روز نه تنها که کم نمی شود بل دامنۀ آن گسترش می یابد.

با پایان یافتن دوره جناب کرزی و با توجه به شعار های انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی، فکر می شد که مبارزه بر ضد فساد جدی خواهد شد ولی با تأسف از همان آغاز حکومت وحدت ملی که برخی از فساد پیشه گان مشهور در کرسی های حکومتی ابقا شدند و یا مجازات نگردیدند، امیدواری ها به یأس مبدل شد.

گرچه امروز رهبران حکومت در همه ی گردهمایی ها ومجالس ملی و بین المللی از مبارزه بر ضد فساد سخن می زنند ولی آنگونه که لازم است به این وعده ها عمل نمی شود و فقط در حد یک شعار باقی می ماند.

شما زمانی از عمق فساد در نهادهای دولتی آگاه می شوید که به منظور یک ضرورت به این نهادها مراجعه کنید.

در بسیاری از نهادهای دولتی بدون پرداخت رشوه وواسطه اصلاً کار مراجعین اجرا نمی شود.

گذشته از کارهای روزمره اداری، زمانی که یک پست در یکی از نهادها به اصطلاح به رقابت آزاد گذاشته می شود از وزیر گرفته تا نماینده گان مردم در شورای ملی تلاش می کنند تا افراد خودشان در همان بست مقرر شود و اساساً بدون واسطه بسیار بعید است که کسی بالیاقت خودش در کدام پست توظیف شود.

در یکی از وزارت ها شایعه چنین است که وزیر به منظوری که قرار داد را به شرکت خودش بدهد و ضرورت به اعلان داوطلبی نباشد مقاوم ساختن و زره کردن دروازه های وزارت را در چند مرحله انجام می دهد تا هزینه آن کمتر از پنجصد هزار افغانی شود و ضرورت به اعلان داوطلبی نباشد.

این نمونه یی از فساد در چار چوب قانون است یعنی برخی به حیله های قانونی هم دست به اختلاس می زنند و دزدی می کنند.

به همین گونه زمانی که فساد یکی از وزارت ها آفتابی شد حکومت به ویژه نهادهای عدلی جرأت بررسی آن فساد را نداشتند و وزیر آن وزارت به گونه تلویحی به رسانه ها گفت که اگر فسادش بررسی شود او هم افشا گری خواهد کرد و آبروی رهبران حکومت وحدت ملی را خواهد برد.

همچنان تجربه نشان می دهد که فساد های کلان در سطح بالای حکومت است و در قدم نخست برخی از وزیران حکومت حامد کرزی در قرار داد های بزرگ دست داشتند و کرسی های منفعت زای حکومت در بدل رشوه خریداری می شد.

حال اگر رهبران حکومت قصد کاهش فساد را دارند به عوض سردادن شعار های تند و وعده های دروغین وایجاد نهادهای مبارزه برضد فساد یک تصمیم جدی بگیرند ودرعمل ثابت سازند که به آن تصمیم و فادار می باشند.

اعتبار حکومت در نزد مردم و جامعه جهانی زمانی در امر مبارزه بر ضد فساد اعاده خواهد شد که رهبری حکومت مبارزه را از رأس آغاز و دست کم آن عده مقامات بلند پایه گذشته و فعلی که متهم به فساد اند بازداشت شوند.

اگر حکومت توان بازداشت زورمندان خلاف رفتار را دریابد و چند تن شان در زندان افگنده شوند و مجازات گردند، باور داشته باشیم که فساد در کشور کاهش خواهد یافت و فساد در قاعده حکومت خود به خود از میان خواهد رفت و یا کاهش چشمگیر خواهد یافت آرمان ملی.

Advertisements