13173802_10201696980222400_1801788383597915858_n

فعالان هزاره مرتکب اشتباه شدند

دولت، با یک بی آبرویی نامنتظر شخصی و سیاسی مقابل شد و  بعد ازین کوتاه نخواهد آمد.

کشاکش و اخلال جریان سخنرانی رسمی دکتر غنی درلندن، برسر پروژه «توتاپ»، جهانی شد مگر پسآمد های آن به نفع مقاومت حق طلبانۀ هزاره ها تمام نخواهد شد. آن چه واقع شد، افتادن در دام یک بازی پیچیده اطلاعاتی و در نتیجه تبعیت از شتابزده گی و تندروی بود. فعالان هزاره، عملیات جهانی سازی اعتراض برای عدالت را خوب مدیریت نکردند. همایش اولی در خیابان های لندن بازتاب درخشان و مدنی داشت؛ مگر آن چه در درون تالار اتفاق افتاد، متأسفانه یک جبهۀ واکنشی جدید علیه هزاره پدید آورده است.
برق وخدمات عمومی حق مسلم مردم افغانستان به ویژه هزاره ها است و درین نیز تردیدی نیست که هرگاه بستر جغرافیایی هزاره نشین، به خدمات برق دسترسی یابد، هزارستان این فرهنگ وظرفیت را دارد که  از نظر ساختار مدنی واجتماعی، به عروس منطقه و نقطه وصل سازنده بین تمام اقوام افغانستان مبدل شود. اگر به جای حادثه لندن، حتی درگیری مسلحانه در داخل صورت میگرفت، نتایج آن به نفع منافع دایمی هزاره ها بهتر قابل تصور می بود.
به درستی معلوم نیست که آیا این حرکت ناگهانی روشنفکران هزاره با رهبران بدنۀ اصلی خود در داخل افغانستان هم آهنگی های نظری و سیاسی دارند و یا خیر.
با این حال، اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی اند که حلقات دولت به شدت خشمگین اند و عزم خود را جزم کرده اند که بر موضع گذشته خویش در مسأله توتاپ تا آخر ماجرا پایبند بمانند. حتی شایعاتی وجود دارد که برخی دسته جات خائن، به بهانۀ بی عزتی دولت و شخص دکترغنی، این موضوع را دهان به دهان می گردانند که باید زمینه برای راه دادن طالب به میدان جنجال ها مطرح شود.
دولت، با یک بی آبرویی نا منتظر شخصی و سیاسی مقابل شده و ساده لوحی است اگر باور شود که  بعد ازین کوتاه خواهد آمد. فعالان هزاره اشتباه کردند. یک تعامل از داخل درحال شکل گیری بود. آن ها با راه اندازی یک گفتمان کوتاه در داخل تالار، می توانستند برمطالبات حقوقی خویش به نحو مثبت استدلال کنند و از تربییون جهانی، از دکترغنی وعدۀ لفظی برای یک تعامل و تعدیل مثبت در پروژه را بگیرند. اکنون حلقه وابسته به دکترغنی، این موضوع را حیثیتی تلقی کرده و سرگرم زمینه سازی برای همسویی و توحید نظرات با دیگر جناح ها است.گ ا

+++++++++++++++

قومی شدن پروژه ملی توتاپ

با تیشه به پای خود نزنید

عبور خطوط انتقال برق کشورهای آسیای میانه از افغانستان که می‎تواند عامل ثبات در منطقه و پیشرفت در کشورما شود با مشکلات و جنجال های قومی همراه شده است.

از یکطرف برخی از گروه های قومی، عبور خط 500 ولت امپیر را از مناطق مرکزی چون بامیان، خط سرخ شان خوانده اند و همه روزه در داخل و خارج کشور طی راه اندازی گردهمایی ها و تظاهراتی به حکومت اخطار می دهند که خط 500 ولت امپیر حتماً و بدون چون و چرا از بامیان بگذرد و تغییر مسیر این خط انتقال از بامیان به سالنگ را کار فاشیستان نظام تلقی می دارند.

از سوی دیگر برخلاف این خواست، برخی دیگر اصرار دارند که این خط از مسیر سالنگ ها عبور داده شود و آنها هم عبور این خط از مناطق شان را هم خط سرخ می خوانند و از این تصمیم حکومت به شدت حمایت می کنند.

به همین گونه تعدادی از آگاهان، چگونگی عبور خط 500  ولت امپیر را توطئه حلقات فاشیست در داخل دولت می دانند و می گویند که با این ترفند حلقات فاشیستی که از بیرون کشور و شبکه های استخباراتی هدایت می شوند می خواهند با راه اندازی این دسیسه میان اقوام تاجیک و هزاره درز و اختلاف ایجاد کنند.

ابعاد این مسأله در حدی گسترده شده است که سفر رئیس جمهور به لندن هم اخلال شد و هنگام سخنرانی آقای غنی در موسسه تحقیقاتی موسوم به «روسی» یک تن از اشتراک کننده‎گان، رئیس جمهوری کشور را دروغگو خطاب کرد که بیشتر آگاهان این عمل را توهین به رئیس جمهور تلقی کردند.

اگر مسأله جنجالی شدن عبور خطوط انتقال برق کشور های آسیای میانه از افغانستان به پاکستان و دیگر کشورهای آسیای جنوبی هرچه باشد چه تقابل منافع قومی و یا توطئه شبکه های استخباراتی، سرانجام به ضرر افغانستان تمام می شود.

چون برخی باور دارند که عبور برق و یا گاز طبیعی از افغانستان به پاکستان سبب خواهد شد که منافع مشترک میان این دو کشور متخاصم و دشمنان تاریخی به وجود خواهد آمد و پاکستان به منظور منافع اقتصادی خودش دیگر مخل امنیت و ثبات در افغانستان نخواهد بود و این سبب خواهد شد که نظامیان آن کشور با تاریکی ها مبارزه کنند و از روشنایی در منطقه حمایت بدارند.

با توجه به این ملاحظات، باید همه اقوام با هم برادر کشور به این مهم توجه کنند و نگذارند پروژة توتاپ در کشور مشکل آفرین گردد و سرانجام با شکست مقابل شود.

Advertisements