D7A6FF79-351A-4390-97B2-44BD70CF5FE9_mw1024_s_n

طالبان به شمال کشور سفربری دارند

سال گذشته طالبان به شمال سفربری کردند و در این سفر بری صد ها تن از جنگجویان شان را به ولایت کندز اعزام کردند و در نتیجه توانستند تا  پس از سیزده سال، مرکز شهر کندز را اشغال کنند.

در آن زمان طالبان از تاکتیک ویژه یی استفاده کردند و جنگجویان شان را در لباس دروگران و با ماشین های درو از طریق جاده  عمومی شمال، به کندز اعزام کردند که برای هیچکس پوشیده نیست و رسانه ها به ویژه روزنامه آرمان ملی از این رخداد اطلاع رسانی و نگرانی شان را ابراز کردند ولی نیروهای امنیتی کشور نتوانستند و یا نخواستند به ماهیت گپ پی ببرنند و در پایان دیده شد که مشکل بزرگی برای مردم کندز پیش آمد.

امسال نیز طالبان با ترفند های تازه تری دست به کار شده اند و تلاش دارند تا جنگجویان تاره نفس شان رابه ولایت های شمالی اعزام کنند در حالی که افراد جنگجوی شان در نبرد با نیرو های امنیتی کشور  شکست خورده اند و تلفات سنگینی را متحمل شده اند.

گزارش های رسیده ازولایت پروان حاکیست که طالبان این بار در موتر هایی که در آن مواشی به شمال کشور منتقل می شود، جا بجا شده  و به این مناطق منتقل می شوند.

نیرو های امنیتی کشور در ولایت پروان به تازه گی ده ها تن از این گونه افراد را از چنین وسایطی بازداشت کرده اند که گفته می شود در میان شان باشنده گان اصلی پاکستان نیز شامل می باشند.

دوستی که ذریعه موتر مسافر بری 304 به سمنگان سفر کرده بود به من گفت که  نیرو های امنیتی هنگام جستجو و تلاشی از چند تن که با او همسفر بودند پرسیدند که شما از کدام ولایت هستید وبه کجا می روید؟ آنان پاسخ دادند که برای ادای فاتحه دوستی به مزار شریف می رویم ولی از همین تعداد وقتی در مزار شریف پرسیده شد که کجا می روید؟ گفتند که به ولایت جوزجان برای عین منظور سفر می کنند.

آن دوست من گفت که از این دروغ گویی آنان نتیجه گرفتم که این جوانان برای جنگیدن در کنار طالبان به شمال آمده اند و شاید  روزانه ده ها تن از ایشان به همین منوال به ولایت های شمال می روند و در صفوف طالبان قرار می گیرند.

ما در حالی که مطابق قانون اساسی کشور  حق تردد و سفر شهروندان افغانستان را احترام می کنیم، از نیرو های امنیتی که د ر همه مسیر ها وظایف بازرسی و کنترول وسایط را بر دوش دارند می خواهیم که بیدار باشند و باریکی مسأله را مد نظر داشته باشند.

نیرو های امنیتی کشور باید چنین افراد را کشف و شناسایی نموده و آنان را برای روشن شدن موضوع مورد بازجویی  و بازپرس قرار بدهند.

باید دانست که چند ماه آینده برای همه طرف های درگیردر افغانستان بسیار روشن و مهم است.

موضوع بسیار قابل اندیشه این است که برخی از کسانی که فکر طالبانی دارند و در زیر سایه نظام هم زنده گی می کنند از اعزام طالبان به شمال حمایت می کنند و سفر بری این تروریستان را توجیه می دارند که باید نهادهای امنیتی زیر تأثیر غوغای این حامیان تروریستان نروند و وظایف شان را درست انجام دهند.

اهمیت دادن به این گونه مسایل و جلوگیری از آن، در واقع نزدیک شدن به جاده های پیروزی و سبقت از دشمنان است و در غیر آن ما زهر کشندة غفلت را خواهیم نوشید که آنگاه سودی نخواهد داشت.آرمان ملی