0,,19166787_303,00

اجرای عدالت:

سرانجامـ پس از کش وقوس‌هـای فراون دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه‌ای گفته است که حکمـ اعدامـ بالـای ۶ تروریست طالب صبح دیروز اجرا شده است. به نظر اکثریت مردمـ، اعدامـ تروریستان میتواند باعث تأمین عدالت و امنیت در جامعه گردد. زیرا برای مجرمی که با سنگدلی و قساوت، جان فرد یا افراد دیگری را گرفته، اعدامـ تنها مجازاتی است که با توسل به آن می‌توان امیدوار بودکه عدالت اجرا گردیده است چرا که در این صورت مجرمـ به عنوان کفاره گناه همان چیزی را از دست می‌دهد که از دیگری سلب نموده است. بنابراین مجازات اشخاص قسی القلب که با خشونت تمامـ مرتکب قتل می‌شوند، مطابق با مفهومـ عدالت است. زیرا با اهمیت جرمـ و گناه، مجرمـ واستحقاق او به چنین کیفری مطابقت دارد. شرف و مقامـ انسانی هر فرد، وقتی محترمـ است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند. کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند، خود نیز شایسته دوست داشتن نیست. چنین اعدامـ‌هـای باعث خشنودی مردمـ مسلمان افغانستان خواهد شد. اما دلـایل مفید و کارابودن اعدامـ تروریستان در جامعه:

 *- ارعاب مجرمین:

اعدامـ دارای بیشترین و مؤثرترین بازدارنده نسبت به افراد و مجرمین بالقوه است که ممکن است واجد تفکرات تروریستی بوده و در آینده مرتکب اعمال مجرمانه گردند، لذا جامعه با سلب حیات مرتکبین اعمال تروریستی، مجرمین بالقوه را با تهدید به سلب حیات، خلع سلـاح می‌نماید چنانکه، مونتن می‌گوید: کسی را که اعدامـ می‌کنند، اصلـاح نمی‌کنند بلکه افراد دیگری را با اعدامـ وی اصلـاح می‌نمایند.  در اینکه مجازات اعدامـ همیشه یکی از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرمـ و یا عمل تروریستی بوده، شکی نیست. اگر ترسی را که مأمور اجرای مجازات اعدامـ، شخصاً از مجازات مرگ دارد. همه کس داشتند و دقیقاً در ذهن همه بر قرار بود، احتمالـاً هیچ قتلی واقع نمی‌شد.

*- دفاع مشروع:

هر گاه شخص مورد تهاجمـ و حمله دیگری قرار گیرد این حق طبیعی وی می‌باشد که در برابر آن از خود دفاع کرده وحمله را دفع نماید تا جایی که حتی می‌توان فرد مهاجمـ را معدومـ نماید زیرا تهاجمـ، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی، پس اجرای حق است. لذا جامعه‌ای همـ که از طرف تروریستان و مجرمان با نادیده گرفتن قوانین مورد هجمه قرار گرفته است به طریق اولی میتواند با توسل به مجازاتهایی همانند اعدامـ از خود دفاع نماید. هر چند شرط تجویز دفاع در برابر قریب الوقوع بودن حمله ولزومـ دفاع در همان لحظه تهاجمـ می‌باشد، ولی با توجه به اینکه برای جامعه امکان اینکه، چنان بر رفتار اعضای خود تسلط و نظارت داشته باشد که بلـافاصله پس از ارتکاب عمل ایجاد می‌شود، فقط شرط آن برقراری محاکمه‌ی دادرسی عادلـانه می‌باشد.

*- تامین امنیت جامعه:

اعدامـ مؤثرترین وسیله‌ای است که جامعه را از شر تروریستان و مجرمین خطرناک مصون نگه داشته و امنیت جامعه را تضمین می‌نماید و با حذف جانیان از جامعه، امکان ارتکاب مجدد جنایت را از آنها سلب می‌کند. زیرا مجرمـ زنده و درقید حیات خطرناک بوده و هرآن احتمال دارد مرتکب جرایمـ جدیدی بر علیه افراد جامعه گردد حتی اگر در زندان باشد. لذا با اعدامـ چنین مجرمانی خیال جامعه حداقل از این بابت آسوده می‌شود که قطعاً آن مجرمـ، دیگر مرتکب جنایت جدیدی نخواهد شد.

*- تسکین افکار عمومی:

هر گاه در جامعه جنایت فجیع و خشونت باری اتفاق افتد، جنایتی که تقریباً اکثر افراد محل وقوع آن و گاهی اوقات در اثر انتشار در جراید اکثر مردمـ یک کشور از آن متأثر می‌شوند، چنان حس انتقامـ خواهی و نفرت و انزجار از مجرمـ در میان مردمـ موج می‌گیرد که تنها عاملی که میتوان باعث فروکش کردن این آتش خشمـ افکار عمومی گردد. مجازات اعدامـ می‌باشد و سایر مجازاتهای جایگزین همانند، زندان، مخصوصاً به دلیل سوء ظنی که نسبت به زندان دارند و آنرا گاهی اوقات(هوتل چند ستاره دولتی) می‌نامند به هیچ عنوان نمی‌تواند چنین اثری داشته باشد.

*- احترام به زندگی انسانها:

اگر معتقد باشیمـ که زندگی زودگذر و ناپایدار انسان دارای ارزش مطلق است، عقل سلیمـ حکمـ میکند، این اصل را نخست در مورد مقتول اعمال کنیمـ و نه قاتل، بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت که، کسی که این دارایی مطلق را از دیگری سلب نموده تنها به چندین سال محکومـ شود، این کار معنای قبول این گفته است که(من به استناد اصول مورد قبول خودمـ آدمـ می‌کشمـ و به استناد اصول مورد قبول شما زندگی خود را از شما می‌خواهمـ.)

 *- رد نظر مخالفان اعدام:

مخالفان اعدامـ تحت تأثیر احساسات لطیف انسانی قرار میگیرند و فقط لحظه‌ی ارتکاب اعدامـ را در نظر می‌گیرند که به نظر آنها قبیح و زشت می‌آید و این واقعیت مسلمـ را که همین مجرمـ چه ظلمها و خشونتها نسبت به مردمـ درمانده روا داشته را از یاد می‌برند. لذا اگر ناظر کلیه اعمالی که مجرمـ انجامـ داده، می‌بودند لحظه‌ای در موافقت با ابقای اعدامـ درنگ نمی‌کردند. در تمام نظامـ‌هـا اعدامـ اهمیت فوق العاده‌ای در سیاست کیفری دارد.

کشورهایی که مجازات اعدامـ را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایمـ بزرگ، ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدامـ در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1947 لغوشده بود، دوباره در سال‌هـای 1949 و 1954 نسبت به بعضی جرایمـ برقرار میگردد. در کشور رومانی، مجازات اعدامـ در سال 1864 لغومی شود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار میگیرد. زلـاند نو درسال 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف میکند; ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن میگردد; سرانجامـ به موجب آمارموجود، تعداد زیادی از کشورهای جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ، اعمـ از لغو یا برقراری مجدد آن، تجدید نظر کرده اند.

لذا با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلـامـ، به ویژه مجازات‌هـایی چون اعدامـ، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است که ضرورت و اهمیت اجرای قوانین اسلـامی را به جهانیان بفهمانند و از نفوذ وسوسه‌هـای ضد اسلـامی مخالفان اسلـام جلوگیری کرده، از کیان اسلـامـ و مسلمین دفاع کنند انصار.

Advertisements